Sunday, October 09, 2016

ב"ה

גוף ראשון שני ושלישי

עצמותי = 616 = התורה = דורות

ספר = 340 = שמ = שלדו = שלי

ספר התורה = 956 = שלדו עצמותי
= נושם

החומש הוא אבק ארץ ישראל. החומש הוא עצמות אבותינו ואמהותינו. דברי הנביאים הם דוגמה המלמדים אותנו איך להחיות את האבק לחיים ולבנות בשר על העצמות. ספרי הנביאים מלמדים אותנו איך לנשום נכונה כדי להחיות את אבק התורה לבשר חי. תחית המתים היא תחיה עצמית. זאת תורת האמת. הבינו זאת!

משה = 345 = הספר = רוח מאפי = גופי מדבר

הרבנים לא מגיעים לרמה של מודעות כי משה רבנו הוא הגוף שלהם מדבר כי הם מתגוללים בבוץ של בבל. חבל. ממש חבל.

גוף = 809 = גורם = וגרם = גו נשמתי
= קבוץ נשמתי = 1808 = 809 = קרן אברהם
= קרן רחם = העתיק הקדוש ברא אדם
= קטן = יוצר באשר = יוצר בראש

גוף ראשון = 2016 = 18 = חי = בהוה
= אישון = 1017 = 18 = יוצר העולם
= כפור העולם

הויה גוף ראשון = 2042 = 44 = בלבי
= ילד = יוד הא וו הא

הויה בגוף ראשון = 2044 = 46 = אמה
= תהלים = 1045 = 46

הבית הראשון = 1629 = 630
= שלש = בחיים

בית המקדש הראשון הוא יצור ותחית הגוף הראשון.

גוף שני = 1169 = 170 = גוף נשי
= לפני

הויה גוף שני = 1195 = 196
= הויה לפני = צלעו = עלצו
= הן נוכחות

זה סוד הצלע.

צלע = 190 = כל הקהל

הויה בגוף שני = 1197 = 198
= הויה בגוף נשי = צחק

הבית השני = 782 = בעין = שבת ועד
= שבת לכל

בית מקדש השני הוא יצור ותחית הגוף השני.

הרבנים אינם יודעים ואינם חווים זאת ואינם יכולים לחוות זאת כל עוד הם ספוגים בבוץ בבל. רק החיים באדמה של ארץ ישראל, התנ"ך, יכולים לחוות זאת.

אני חי בגוף ראשון = 2097 = 99 = גופי
= סגול = אנכי חי = אנכי בהוה

אני חיה בגוף ראשון = 2102 = 104
= דק = קד = לעד = בארץ = 1103 = 104
= נוכח בגוף ראשון = גופיה = גו הנולד
= מוליד הגו = יודע הגו = דוד נולד
= הגו הוה עד

נוכח הוא גוף שני. מדבר הוא גוף ראשון.

הויה מדבר = 272 = ערב = עבר
= פקודי חסד = צלע חסדי

הויה מדברת = 672 = הויה א-להים
= כנסת ישראל צדקות = 1671 =
672

נוכח = 84 = ידע = עדי = לב אליהו
= חי היה הוה יהיה = אני חיה = אני החי

הוא נוכח = 96 = צו = פיו = מנו

היא נוכחת = 500 = ך = שר
= נולדתי = יודע קדשו
= שמי השמים הוה עד בארץ
= 2498 = 500

היא הנוכחת = 505 = שרה = השר
= שמי השמים ההוה עד בארץ
= 2503 = 505

הם נוכחים = 1299 = 300 = ש = כפר
= יצר = מסר = אדם נוכח עמך

בכל מקום בו אנו כותבים או קוראים את האות ש', שם כתוב הם נוכחים. האות ש' כתובה במלים: ראשון, שני ושלישי.

שלישי = 650 = מים = דומם
= כלם = של ישי = הויה בגוף ראשון עץ החיים
= 3647 = 650

גוף שלישי = 1459 = 460 = גוף של ישי
= גוף של נער = הנשמה עולם שמחה
= הנשמה עולם גשמי = כל עפר עולם גשמי
= כל ספרי עולם שמחה

בגוף שלישי = 1461 = 462 = את אני
= אמהותי = נוה ישעיהו = אהיה אמת
= היא האמת = הוה מות

הבית השלישי = 1072 = 73 = חכמה
= הנביאה

בית המקדש השלישי הוא יצור ותחית הגוף השלישי.

הרואים את הדמויות בתורה רק בגוף שלישי, הם מתים. הבינו זאת ושיראת ה' תהיה עליכם. רחמו על עצמכם. תחזרו אל תורת משה וחיו.

שני ושלישי = 1016 = 17 = טוב
= הזה = הזה = ההוא

בברכות גמר חתימה טובה לכל עם ישראל, לכל האומות ולכל הבריות!