Sunday, October 02, 2016

ב"ה

מציאות זאת מתפרקת

אדבר אתכם בשיא הכנות והאמת - ללא פקפוקים.

מציאות נוראית זאת נובעת מלימודי התלמוד. מציאות זאת מתפרקת.

רק היהודים שספגו את ארץ הקודש, את ארץ ישראל, הוי אומר התנ"ך, בכל רמ"ח אבריהם יעברו לארץ ישראל כי התנ"ך הוא-הוא הארץ בה חיים אבותינו ואמהותינו הצדיקים שלמדו ואהבו אך ורק את התנ"ך.

הספוגים בבוץ בבל לא יוכלו להתעלות ולעלות לארץ ישראל - ולא יהיה להם איפה לדרוך ברגליהם.

יש עדין זמן לעשות תשובה אמתית!