Monday, October 10, 2016

ב"ה

עזרא ונחמיה עומדים להוביל את הגולים הביתה

יש יהודים שהבינו כי התלמוד הוא עבודה זרה ורוצים לחזור אל דרך האמת, אבל הם לא יודעים איך. הם פוחדים שאם הם ישליכו את התלמוד, הם לא ידעו איך לחיות כיהודים בכלל.
דעו כי עזרא ונחמיה עומדים לעד להדריך את הגולים מבבל הביתה לארץ ישראל. ספריהם לא מתארים את העבר - אלא עבור אלה שכבר חזרו. עבור היהודים הנמצאים עדין בגולה של בבל, ספריהם הם עתידם. תתפללו אל ה' יתברך להחזיר אתכם, תקראו בספרי עזרא ונחמיה ותדעו את הדרך הביתה.