Saturday, October 08, 2016

ב"ה

אורח החיים התורני הנכון הוא קדושה שגרתית

הטקסים של הרבנים הם עבודה זרה המבוססת על אי-הבנות של התורה בגלל קושי הלב שלהם וגם העבודה הזרה שהושתלה ביהדות ע"י רשעים בכוונות זדוניות. בדור שלנו, דבריהם וטקסיהם של כל מגזרי ה"דתיים" נהיים יותר מכוערים ופרועים ורחקים מהתורה ואף רחוקים מהשכל הישר. ה"דתיים" נהיים יותר צמאים למים חיים של תורת משה רבנו. לכן, הם נהיים יותר מיואשים וההתנהגות שלהם נהיית יותר קצונית והיסטרית. כל זה נובע מחסור הבנה נכונה של התנ"ך והנסיון לעשות טקסים במקום לדעת ולעשות את המצוות נכונה.

אורח החיים התורני הנכון הוא קדושה שגרתית תוך חיים נורמליים וטבעיים, לא עריכת טקסים. אנחנו אמורים לחיות - לא לעשות סימולציות סמליות של החיים.

נכון, בקריאה שטחית ופשטנית, יש פסוקים הנראים מאד מוזרים בתנ"ך. שם נמצאים הסודות הכמוסים ביותר. עלינו לחפור ולחצוב ולמצוא שם את מעיינות מים חיים מתחת לשטח והדבש בסלע . על הכהנים, הלויים והרבנים לדעת עמקי התורה ולהדריך את העם להבין ולדעת ולעשות נכונה. לדאבוני הרב, הם מעדיפים להתגולל בבוץ בבל ("התלמוד"). הכהנים והלויים בטלים. אף הם לומדים את העבודה הזרה הנקראית "התלמוד". לכן, הם חושבים שהמקדש נחרב. נראה ללומדי "התלמוד" כי המקדש נחרב כי הם אינם ראויים לראות את המקדש או לגשת אל הקדושה הנצחית. הם אינם רואים כי המקדש הוא נצחי ועומד לפניהם תמיד ולעד כי הם שרויים בשטויות חולפות שהם המציאו בדמיון שלהם. הרבנים, המתימרים לשבת במקום המיועד לכהנים וללויים צדיקים, אינם יודעים את אמת התורה ומוליכים את העם שולל.

עלינו להציל את העם מזה.

גמר חתימה טובה.