Sunday, October 09, 2016

ב"ה

הבית השלישי – אני – יחוד הגופים

אני = 61 = אינ = כל חג = הנאה = נוה
= נדבה = נבט = מביט
= אליהו חתם = 1060 = 61
= אנו כל בית ישראל = משכן
= קבוץ כל בית ישראל הקדושים יחד
= 3058 = 61 = לבטח בי
= כל קדמי מדברים = דיוני על סדר יום
= דיוני על סדר התורה = דיוני כל סדר דורות
= היא היהודיה = קולות אמהותינו
= העתיק הקדוש עולם שמחה
= 2059 = 61
= העתיק הקדוש עולם גשמי

אני גופך = 650 = שלישי = כלם
= של ישי = של נער = דומם  = מים
= ממש ער

משה = 345 = אל שדי = אל בקרבי
= גופי מדבר = רוח מאפי = הספר
= בלב איש = בלב האשה

חכמה = 73 = גמ"ל = אני הוא
= הנביאה = עג = הבית השלישי
= 1072 = 73 = עלץ כנסת ישראל
= 2071 = 73 = קרן כנסת ישראל
= על שם כנסת ישראל
= העתיק הקדוש כנסת ישראל

אני את = 462 = אמהותי

אני אתם = 1062 = 63 = נביא
= בונה

אני אתן = 1162 = 163 = אני ארץ

אני הם = 666 = כל יום
= כל דורות = כל התורה
= כל עצמותי

אני הן = 776 = עורך = בעדן
אנכי הן = 786 = עיון = ועשית = שפות
= יודעים מועצת החכמות = 1785 = 785

אני אנו = 118 = אנכי חוה בהוה
= הוה ארץ = 1117 = 118 =

אני אנחנו = 176 = לפניו
= וגוף שני = וגוף נשי
= אני חזק

אני מדבר = 307 = רבקה = קרבה
= הקבר = דגש = שוא

אני מדברת = 707 = אני א-להים
= השבת = הבן = זן = און

אני משה = 406 = ת"ו = אתה
= אני אל שדי

אני שרה = 566 = כמוך

אני ישראל = 602 = בם = שרה אמנו

אמנו = 97 = אני האל = אני לאה

אני נוכח = 145 = קמה = עלמה

אני נוכחת = 545 = שמרה = רשמה
= גופי מדבר אנחנו פה

אני נסתר = 771 = אני קים = אני קדום

נסתרת = 1110 = 111 = אל"פ = פלא
= קוה = ממלא = עולה = אנכי הוא חי
= אנכי הוא בהוה = המלכה העתיקה הקדושה
= חג המלכה = מי אני = אני כל

אני נסתרת = 1171 = 172 = קבע = עקב
= כנסת ישראל המלכה = חסד מיכל
= אנכי חוה כנסת ישראל

אני הויה = 87 = פז = עיר ציון
= 1086 = 87

אנכי הויה = 107 = הארץ = 1106 = 107

אנכי האל העליון = 938 = כסא האל העליון
= חלץ = בשלום

יחוד כל הגופים = 782 = בעין
= הבית השני = הבית הנשי  = ישע בת
= ישועה ישועה = כח מדין = חסד קים
= קים כנסת ישראל = הבא עדן
= אתה על אדמתנו עדן = כסא מלאכים

להגיע לידיעת הדברים האלה ולחוות אותם ממש היא-היא המצוה על כל בית ישראל לעשות ביום הכפורים.

חג כפורים שמח!