Sunday, October 09, 2016

ב"ה

שמחת הגויים בזמן ביאת המשיח

יש אומרים כי כשהמשיח בא היהודים ילמדו תורה והגויים יהיו העבדים שלנו.

האמת היא: כשהמשיח בא היהודים לומדים תורה ועולמות יפיפיים ונפלאים מלאי כל טוב הנובעים מלימודיהם בהם הגויים מתממשים, נהנים ומשחקים בצהלה. וכל שמחתנו היא לראות את שמחתם.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!