Sunday, October 09, 2016

ב"ה

שמחת הגויים בזמן ביאת המשיח

יש אומרים כי כשהמשיח בא היהודים ילמדו תורה והגויים יהיו העבדים שלנו.

האמת היא: כשהמשיח בא היהודים לומדים תורה ועולמות יפיפיים ונפלאים מלאי כל טוב הנובעים מלימודיהם בהם הגויים מתממשים, נהנים ומשחקים בצהלה. וכל שמחתנו היא לראות את שמחתם.