Tuesday, October 11, 2016

ב"ה

סודות הבית השלישי והנצחון על מדין נתגלו.

בשנה זאת הגאולה ממש, בפועל ובהתגלמות כל בשר וכל חומר.

כל החומר שבתבל יהיה בידי הצדיקים ובשליטתם.