Tuesday, October 25, 2016

ב"ה

סכות = ובקץ עלום היום עלץ נצח

הצומח = 149 = קדמה = חוה צהלה
 = הוגה צהלה = הוגה סיני = עולם חדש צהלה
 = סיני עולם חדש = ישב עולם סיני = 1148
 = 149 = עלץ נצח

היום = 621 = הדורות = גם את התורה
=  כתר העתיק הקדוש = 1620
= 621 =  חוה שרה אמנו = שרה אמנו הוגה
=  שרה אמנו גוי = שרה אמנו עולם חדש
 = חג האדם = חג עמך = חגים

סכות = 486 = קבוץ עולם הצומח היום = 1485
= 486 = את פה = אתה ועד = חג ישעיהו עד
=  בית עד = בית מתגלם
=  קבוץ עולם עלץ נצח היום = 2484 = 486
=  ובקץ עלום היום עלץ נצח = 3483 = 486

האם ברור למה ומדוע עלינו לשמור מצוות שמיטה, כולל שמיטת חובות, כדת וכדין? חווית החגים היא אחרת לגמרי לשומרים מצוות ה'.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!