Tuesday, September 06, 2016

התלמוד הוא המנגנון הכי משוכלל וענק של שליטה על החשיבה שאי פעם נבנה. רק אחדים יראו את תורת האמת דרך המסך. הרוב יכנעו לתלמוד או יהיו חילוניים. אני מחזקת את היחידים היכולים לראות את האמת. תכל'ס, אין לי כח לשכנע את היתר.

כואב לי כי כיום שתי הברירות המוכרות הן כניעה לעבודה הזרה של התלמוד או ה"חילוניות".

דעו כי יש ברירה שלישית ונכונה: תורה אמתית. תורה. אמתית.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!