Thursday, September 08, 2016

ב"ה

חוזרים בתשובה רציניים לא מתפללים אל אבינו מלכנו.

הם זועקים: אמא!

כל הקוראים אל ה' בלשון הזכר מתפללים מרמה מאד נמוכה ורדודה. הם לא רציניים. הם לא כנים. המתפללים אל אבינו מלכנו שומרים דיסטנס ורוצים דיסטנס כי הם חנטרישים המתכוונים להמשיך לחטוא אחרי החגים.

כאשר אנחנו באמת צריכים הצלה מצרה, כשאנחנו באמת מוכנים לעשות תשובה ובאמת רוצים תשובה מידית מעם ה', אנחנו זועקים: אמא!


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!