Sunday, September 11, 2016

ב"ה

האמת אודות ארץ ישראל

ארץ ישראל איננה שטח גאוגרפי.

ארץ ישראל היא כל מקום בו הקדושים דורכים ברגליהם.

ארץ ישראל היא המשגב לענווים ואוהבי שלום אמת. כל האנשים בארץ ישראל הם אנשים עדינים עד מאד. הם מוגנים מכל רע כי שום רע אינו יכול לגעת בארץ ישראל.

ארץ ישראל איננה מדינה. אי אפשר להגיע אליה בשום כלי רחב. אין שום צורך להגן עליה בנשק. שום נשק לא פעיל בה.

תושבי ואזרחי ארץ ישראל מוזמנים ע"י זקני המקום אחרי שהוכיחו כי הם ראויים לגור, לדור ולחיות בה.

בארץ ישראל התורה היא מערכת חוקי הארץ - תמיד. אין שום נתינים כפופים לתורה בארץ ישראל. כל התושבים והאזרחים חיים על פי התורה מתוך רצונם החופשי לחלוטין - כי התורה היא רצונם.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!