Friday, September 30, 2016

 העלבת עובד ציבור

החוק האוסר "העלבת עובד ציבור" שהמדינה המעיזה לקרוא לעצמה ישראל מפעילה נגד יהודים המנסים להגן על ילדים יהודים שהמדינה סוחרת בהם, הוא חוק מהאימפריה העות'מנית - אותה אימפריה עות'מנית האשמה ברצח עם של הארמנים. האימפריה העות'מנית הפכה למדינה. היא אותה טורקיה הרוצחת שיטתית את העם הקורדי בימינו.

חשבו על זה רגע והפנימו.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!