Thursday, September 01, 2016

ב"ה

היהדות אינה פולחן. כל פולחן, כל טקס, כל סמל דתי עבודה זרה.

זאת היהדות:

אֲנִי אֵל שַׁדַּי הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים - בראשית יז א

אל שדי = 345 = משה = אל בקרבי
=  רוח מאפי = שולט

אני אל שדי = 406 = אתה = אני משה

משה רבנו = 603 = גם = רחמי אל שדי
=  בני ישראל

ישראל = 541 = אמך = המצות

אנחנו, ישראל, לא צריכים לעשות מצות. עליכם להוות את המצות בקדושה. אנחנו המצות בהתגלמות.

הבינו זאת.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!