Friday, September 16, 2016

ב"ה


עצם מעצמי

הקול הנשי של הויה הוא דק וצנוע עד מאד. לעולם אל תלמדו תורה ממי שאינו מסוגל לשמוע אותו.
כמו שאמי הייתה אומרת לי, הבת היחידה שלה: תקשיבי למה שאני מתכוונת, לא למה שאני אומרת.

כמה שדבר יותר ה'עצמי' של הויה, הוא יותר צנוע. הקול האומר את אשר בלב ה' הוא הכי דק.

צנע = 210 = עצמי = סוד פני = חבר

השומעים רק את הקול הזכרי של ה' אינם מגיעים לרמה של העצם מעצמי של ה'. הם אינם החברים המקורבים.


דק = 104 = צד"י = סוד בלב = בארץ = 1103
= 104 =  נלכד = כל ילדי = יודע דוד = יודע הגו
 = הגו הוה עד = גוה הוה עד = גוה זוג מתגלם
=  היא דוד מתגלם

קולי דק = 250 = מעצמי = קול סודי בלב = דברי בלב
=  אור גדול

לכן, הרמ"ק כתב ספר בשם תומר דבורה  וקול נשי יצא מגרונו.

תומר = 646 = א-להים = מדברת = פוסקת = לדורות

דבורה = 217 = רזי = הזהר = דבר העתיקה הקדשה
= 1216 = 217 = ראה עצם מעצמי

תומר דבורה = 863 = משה קורדברו
= רזי א-להים = דבר העתיקה הקדושה לדורות
= 1862 = 863 = דבורה פוסקת = תורת א-להים עצמי
= צנע תורה א-להים

א-להים עצמי = 856 = צנע א-להים
= נוף = כל ציון = כל משכילות
= בית מקדש = מקדש בתי = חבר א-להים

עצם = 760 = עצרת = דמיון

עצם מעצמי = 1010 = 11 = ו-ה
= העתיקה הקדושה = חג = א"י

רוב הרבנים אינם שייכים לחבר הא-להים, אינם נקראים עצם מעצמי, העפר אינה הופכת לארץ ישראל כאשר הם דורכים עליו והם אינם ראויים ללמד תורה בשם הויה.
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!