Thursday, September 08, 2016

ב"ה

שו"ת: עצות בערב ראש השנה לרוצים לעשות
תשובה באמת

שאלות הן שיא החכמה. שאלות הן בעצם *צוויים*.

שאלה = 336 = שלו = איכה מכל דור

שאלותי = 747 = זמן = מקראות = להבין = אמון
=  שמות העתיק הקדוש = 1746 = 747
=  מקום העתיק הקדוש = שעשוע העתיק הקדוש
= והעולם יהיה = אלה אשתי

כל שאלותי = 797 = כל זמן
= כל מקראות = עין זהה
= להבין כל = כל שמות העתיק הקדוש
= 1796 = 797 = כל מקום העתיק הקדוש
= כל שעשוע העתיק הקדוש
= שעשועי העתיק הקדוש לי
= כל אמון = וכל העולם יהיה

תשובה = 713 = אבין = יגן = אבדון
=  אב קים = אב קדום

שאול אבדון = 1050 = 51 = תמים
=מתים = אמי = שואל תשובה = שואל יגן
= בן שמח = שבת שמח

אל תפחדו מהמות או משאול אבדון! הרה הנחת היא להיות במצב חי ומת בו-זמני.

נחת = 458 = חי מת = אישון לבבות
= 1457 = 458

שאלות ותשובות = 1857 = 858 = כל רחם
=  ברא כל אדם

הכל שאלות ותשובות = 1912 = 913 = בראשית

אין טעם לשאול מדוע או למה כשדברים שאנחנו לא רוצים להמשיך קורים.

השאלות למה ומדוע *מחזקות* את המציאות.

למה = 75 = כי ככה = בחכמה = יהיה מאד

כאשנו אומרים למה אנחנו אומרים כי הדבר ככה, וקים בחכמה ויהיה מאד (חזק).

מדוע = 120 = מועד = עומד = עמוד
= עוד לי = עמי

כשאנו שואלים מדוע, אנחנו נותנים צווי לאותו דבר לעמוד כעמוד ואנחנו נותנים צווי לבריאה שיהיה לי עוד.

אם אנחנו רוצים לשנות מציאות, עלינו לשאול:

איך אני יכול/ה לשנות...?

כי אז אנחנו אומרים:

איך = 511 = אשרי = ראשי

אשרי! אני יכול/ לשנות....

עוד יותר טוב לשאול: איך אני יכול/ה לעזור?

כי אז, אנחנו אומרים: אשרי! אני יכול/ה לעזור!


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!