Thursday, September 08, 2016

ב"ה

מועצת הנביאות שבה

מועצת = 606 = עצמות = רות

מועצת אם = 1207 = 208 = הגר
= יצחק = בארה = הבאר= בראה

עצמותי = 616 = התורה
= יום = דורות = מועצת אם ובת
= 1615 = 616

המועצה = 216 = דברי = ידבר

נביא = 63 = חנה = בונה = הכל בו
= אליהו העתיקה הקדושה
= 1062 = 63 = לשון הויה = הויה לבה
= הקדושים לבה = לשון הקדושים
= 2061 = 63 = אתם אני = אני הרצון

נביאה = 68 = הנביא = כל חי

הנביאה = 73 = גמל = עג = חכמה
= הויה אמו = מגד הויה = מגד הקדושים
= 1072 = 73 = קרן כנסת ישראל
= עלץ כנסת ישראל = קרן חסד
= כנסת ישראל העתיק הקדוש
= 2071 = 73

הנביאות = 474 = דעת = חכמות
= היא מחשבה צחה = בגלגלות
= בת כנסת ישראל = 1473 = 474
= את הנביאה

נביאותי = 479 = הדעת = טעת
= עת קבוץ = 1478 = 479

מועצת הנביאות = 1080 = 81 = אנכי
= כסא = מועצת חכמות

הרבנים העזו לשבת בכסא מועצת הנביאות.

מועצת הנביאות שבה לכסאהּ.

שבה = 307 = רבקה = קרבה

מועצת הנביאות שבה = 1387 = 388
= חפש = צדק צדק

כסאה = 86 = הכסא = מועצת החכמות
= 1085 = 86 = פה העתיק הקדוש
= מועצת נביאותי = עצות מנביאותי
= הזמן הגיע לחזר = הללויה

מועצת הנביאות שבה לכסאה = 1503
= 504 = בבשר

מועצת הנביאות שבה אל  = 1418 = 419
= אחדות = אבותי

מועצת הנביאות שבה אל  כסאה = 1504
= 505 = שרה = הלכה למעשה
= החקים העליונים


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!