Tuesday, September 06, 2016

ב"ה

מבחן יהודי -התלמוד הוא מבחן אותו הציבו
היהודים לפני עצמם

התלמוד הוא מבחן אותו הציבו היהודים לפני עצמם. זהו מבחן קשה ביותר המֻנחָת עלינו בכמה רמות ומדבר אלינו בערוצים רבים: התורה-לכאורה, הפניה אל סמכות, האיומים, הצֹרך להשתייך לחברה, נסיון הנאמנות, ההנאה מהאתגר המחשבתי בתלמוד, אמירותיו המציגות אותנו כמיוחדים ונבחרים... מבחן התלמוד הוא קשה ומרתק מאד מאד.
אלה המוכנים להשיג מודעוּת א-לֹהית חשים כי התלמוד הוא סלוף.
האוהבים את ה' באמת עוברים את מבחן התלמוד. הבלתי מוכנים להשגת מודעוּת א-לֹהית מלאה ימשיכו לבוסס במדמנה הבבלית עד ההשגה.

לפי הנחת היסוד התלמודית התורה היא ספר חֻקּים, ויש צֹרך להבין כיצד לבצע חֻקּים אלה. למעשה, התורה היא ספר ההדרכה המורה לנו איך להגיע לרמה המוסרית הנדרשת כדי לשלוט בגופינו, ביחוד בלבבותינו – ומכאן, בכל הבריאה.

המשקיפים לשוא מבעד לתחבולת התלמוד נכשלים רק כי עדין לא השכילו לגיֵס את האהבה הנדרשת בה יגיעו למודעוּת א-לֹהית. בכל דור הרֹב נכשלים במבחן – והם חוזרים ומתחילים ללמוד תורת אמת, בסופו של דבר.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!