Monday, December 08, 2014


ב"ה

יום הדין

דוד = 14 = אוהב = אהוב = יד = הגו = גוה
=
 הוא אתם = 1013 = 14

אביגיל = 56 = נדב = נאה = כלו = היה ויהיה = להויה
הלב גוי

אביגיל דוד = 70 = ע = סוד

דוד הוא אביגיל = 82 = נבל = כל לב
=
 דוד הוא נדב

היא אביגיל = 72 = חסד = גלגול = כנסת ישראל
= 1071 = 72 =
היא נדב

הוא דוד = 26 = הויה = הוא הגו = כל בית ישראל יחד
 1025 = 26 =

הוא גוי = 31 = אל

גופי = 99 = סגול = פה דוד = פה הגו

שבסוד = 372 = שבע
 
=
כנסת ישראל מכל דור = 1371 = 372
= היא אביגיל מכל דור = גלגול מכל דור
=
חסד מכל דור = יצר חסד = כנסת ישראל בצבור

בת שבע = 774 = עדן = יד ימין
=
 עצם דוד = עצרת דוד = עצם הגו
=
 למדן = נולדים עד = האדם נולד עד
 =
הפעל* גופך

הוצאה מהכח אל הפעל

גו למדן = 783 = גפן = גדעון = גו בת שבע
=
 המגשימים עדן = 1782 = 783
=
 המגשימים בת שבע

הגפן = 788 = חפן = דוד בת שבע = הגו בת שבע

בורא פרי הגפן

בן דוד = 716 = שבת דוד = יקום = קיום
=
 שבת הגו = יצר גו הבת

הוא גופך = 601 = זה גופך = תורתה גופך
= 1600 = 601 =
תורתך גוה = תורתך גופה
=
 תורתך פה המגשימים = 2599 = 601
=
 אתר = תאר = אם

אם כל חי = 1668 = 669 = כל חי הוא גופך
=
 יסוד גופך = הגניזה גופך = סתר המגשימים
=
 סתר גו = הד ימים

כל המגשימים חיים = 1686 = 687 = סוד הברית
=
 העברית = התעברי = מעשה המרכבה

כל המגשימים בחיים = 1688 = 689 = גופם

'קיצר: תתקשרו עם גופיכם.

דין = 714 = יודעים דוד = יודעים הגו

גופיכם = 719 =הדין = השחרור = כתר גופי

יום הדין = 1335 = 336 = שלו = התורה גופיכם
=
 יום השחרור = התורה כתר גופי = גופי כתר התורה


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!