Friday, December 12, 2014

ב"ה

האמת אודות מות

אנו יכולים להפיג את הפחד מהמות לחלוטין ברגע שנבין מהו המות. אנו לא מפחדים מהמות עצמו, אלא מאי-ההבנה שלנו לגבי המות. בע"ה נראה בחלופים את המעמקים של המות ונבין לא רק שאין לנו ממה לפחד כלל, גם נבין כי האמרה 'מות וימת' אינה קללה, אלא ברכה.

מת = 440 = תהלה = לבבות = לדות = שלו לעד

= נפשי = יממש כל = כל שפי = קדוש יהיה = לקדשו
= גואל הנשמה = אבותיכם הנשמה = כתר אבותיכם הנשמה

אמת = 441 = עלץ שלו לעד = 1440 = 441

= קרן שלו לעד = עלץ נפשי = קדוש אל


מות = 446 = האמת = וינפש

= נפש כל זוג = ממש כל זוג = ממש כל הוה
= היא כל ישע = את הגואל = אתה גואל

= אבותיכם שעלו


יומת = 456 = תנו = תנדב = נדבת
= שומע אבותיכם = אדם דקמון

= 1455 = 456 = שעשוע לאדם עד

מות וימת = 902 = בשם = אתם שם

= 1901 = 902 =בחסד האותיות

= אתם האותיות כנסת ישראל = 2900 = 902

= צבא גוף = נגלה צדיקים = נגלה אדם צוחק


מתים =  1050 = 51 = תמים = כל תם = אמי

= כל עלץ = כל קרן = גנזתי לך כל

= חג אבותיכם = חג גויתכם

= השופטים גויתכם = 2049 = 51

המתים = 1055 = 56 = התמים
= כלו = להויה = לכל בית ישראל יחד
= אליהו  כל בית ישראל = כל בית ישראל בכל

= נדב = לב אהובי = לב דויד = לבי דוד
= לבי אוהב = לבי צאצאי הטמונים בגופי

צחוק מות = 650 = מים = כלם = ורדמת

= אבותיכם עמך = 1649 = 650

= גויתכם האדם = גויתכם רבבות

= גויתכם דרות  = האמת צחוק

הצוחק על המות = 760 = עצם = עצרת = דמיון
= קימים = קדומים = נין = אוהב שעשוע = דוד שעשוע

= צאצאי הטמונים בגופי שעשוע = 1759 = 760

מִקֹּלוֹת מַיִם רַבִּים--אַדִּירִים מִשְׁבְּרֵי-יָם; אַדִּיר בַּמָּרוֹם יְהוָה
.- תהלה צג"ד

האמת היא, רבותי, כלנו מתים מ...מזמן. שבת שלום!
:0)

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!