Thursday, December 04, 2014


ב"היום הדין


דוד = 14 = אוהב = אהוב = יד = הגו = גוה
=
 הוא אתם = 1013 = 14

חוה = 19 = היד = ידה = גוי = דודה

= האוהב = אהובה = עולם חדש

= 1018 = 19אביגיל = 56 = נדב = נאה = כלו = היה ויהיה = להויה

= הלב גוי  =חוה הלב = הלב האוהב = לב אהובי

= לשון גוי = 1055 = 56 = לשון חוהאביגיל דוד = 70 = ע = סודדוד הוא אביגיל = 82 = נבל = כל לב
=
 דוד הוא נדבהיא אביגיל = 72 = חסד = גלגול = כנסת ישראל
= 1071 = 72 =
היא נדבהוא דוד = 26 = הויה = הוא הגו = כל בית ישראל יחד
 1025 = 26 =הוא גוי = 31 = אלגופי = 99 = סגול = פה דוד = פה הגושבסוד = 372 = שבע

 
=
כנסת ישראל מכל דור = 1371 = 372

= היא אביגיל מכל דור = גלגול מכל דור
=
חסד מכל דור = יצר חסד = כנסת ישראל בצבורבת שבע = 774 = עדן = יד ימין
=
 עצם דוד = עצרת דוד = עצם הגו
=
 למדן = נולדים עד = האדם נולד עד
 =
הפעל* גופךהוצאה מהכח אל הפעלגו למדן = 783 = גפן = גדעון = גו בת שבע
=
 המגשימים עדן = 1782 = 783
=
 המגשימים בת שבעהגפן = 788 = חפן = דוד בת שבע = הגו בת שבעבורא פרי הגפןבן דוד = 716 = שבת דוד = יקום = קיום
=
 שבת הגו = יצר גו הבתהוא גופך = 601 = זה גופך = תורתה גופך
= 1600 = 601 = 
תורתך גופה
=
 תורתך פה המגשימים = 2599 = 601
=
 אתר = תאר = אםאם כל חי = 1668 = 669 = כל חי הוא גופך
=
 יסוד גופך = הגניזה גופך = סתר המגשימים
=
 סתר גו = הד ימיםכל המגשימים חיים = 1686 = 687 = סוד הברית
=
 העברית = התעברי = מעשה המרכבהכל המגשימים בחיים = 1688 = 689 = גופם'קיצר: תתקשרו עם גופיכם.דין = 714 = יודעים דוד = יודעים הגוגופיכם = 719 =הדין = השחרור = כתר גופייום הדין = 1335 = 336 = שלו = התורה גופיכם
=
 יום השחרור = התורה כתר גופי = גופי כתר התורה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!