Sunday, December 21, 2014

ב"ה


פך שמן


פך = 580 = פרש = שפר


שמן = 1040 = קמץ = מקץ = ספר מלכים
=
עלץ לי = מולידים כל דור ועד = כל דור ועד נולדים
=
הגניזה כל דור נולדים


פרוש נכון = 1362 = 363 =המשיח = ספר החי


לפרש נכונה את ספר מלכים הוא המבחן. העובר את המבחן מגיע למדרגה הנקראת המשיח = ספר החי. הפרוש הנכון של ספר מלכים הוא שמן המשחה.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!