Wednesday, December 03, 2014

ב"ה

אב ואם – אחד הם

ענין אב ואם במסורת שלנו לא ברור לרוב היהודים. הרבה יהודים לא יודעים איך לענות לנוצרים כך שהטעויות של הנוצרים תושתקו סופית. עלינו, היהודים, לדעת את האמת גם כדי להעריך את גדולת ישראל וגם להיות בטוחים במסורת שלנו. כדי להבין ענין אב ואם, בן ובת במסורת היהודית, אנו צריכים להעמיק בלשון הקודש.

נסתכל עמוק אל תוך האות א, האות הראשונה של האלף-בית וגם האות הראשונה במילים אב ואם.

א = 1 = 1000 = עלץ = קרן = כל אבות ישראל = ישראל כל אבות

= כל אבות אמך = אמך כל אבות* = כל אבות כל הלומדות*

*אנו נראה ברמה זאת כי אין קווים ברורים בין זכר ונקבה או בין יחיד ורבים.

הגימטריה של השם ישראל הוא 541 = אמך. כבר ראינו כי האות א היא 'כל אבות אמך'. לכן האות א במילה אמך היא גם הביטוי 'כל אבות אמך'.

לכן, ישראל [= 541] שווה לביטוי 'שמר כל אבות אמך' וגם הביטוי 'שמר כל אבות ישראל'

[=1540 = 541]. לא נתפלא שנמצא את השם ישראל בתוך הגימטריות של השם ישראל. אנו מסתכלים אל תוך הרחמים שברחמים.

ישראל = 541 = אמך = כל הלומדות = שמר כל אבות אמך

= 1540 = 541 = שמר כל אבות ישראל

נראה גם ברמה זאת נמצא ביטויים בתוך ביטויים באותיות בתוך אותיות כי כאן גם אין קווים ברורים בין 'חוץ' ו'פנים'. לכן, נראה כי השם ישראל נמצא בתוך הגימטריה של השם ישראל.

ב = 2 = 1001 = 2000 =  א + א = הרצון = פרי אשתי = פרי העולם

= גנזתי לך עלץ = גנזתי לך קרן

אב = ג = 3 = 1002 = 2001 = 3000 = בא = בעלץ = בעל שם

= בעל מתמידות= ארץ מתמידות = רצון כל הלומדות כל האבות 
= רצון כל האבות כל הלומדות= בשרך 
= נולדתי בשר = עלץ אשר נולדתי = את אם = בן מכל דור

אם ובת = 1009 = 10= י

האם והבת = 1019 = כ = יו"ד = דויד = חבי = חוגג = היה

אב ובן = 711 = אין = העולם = העלום = אשתי

אב ואם =  610 = ים** = האדם = ההם = רבבות = דרות = צוחקות

האב והבן = 620 = כם** = כתר = קשר האם והבת = 1619 = 620

בן ובת = 1110 = 111 = אל"פ = פלא = ממלא

אנו אב = 60 = ס = הנה = ימי = עולם שמחה = 1059 = 60

= אנו בשרך

אנו האב = 65 = אדנ-י = הלל = עולם השמחה = 1064 = 65

אנחנו האב = 123 = ענג = כל חכמה = אנו כל זוג

אנו זוג = 73 = גמל = חכמה = סוד אב = אנו אב אבי

אבות ישראל = 950 = נץ = אבות אמך = שמים = ספר האדם

= ספר אב ואם = אב ואם שלי = שמים = כל מתמידות

כל אמהות  = 502 = בשר = עלץ אשר = 1501 = 502 = קרן ראש

כל אמהות ישראל = 1043 = 44 = אמך כל אמהות

= יוד הא וו הא = לבבי = ילד = גואל כל בית ישראל

בית ישראל = 953 = בתי אמך = בתך אמי

כל בית ישראל = 1003 = 4 = ד

בת = 402 = את כל אבות ישראל = 1401 = את כל אבות אמך



בן = 702 = שבת = בת מכל דור = את כל אבות אמך מכל דור

= 1701 = 702 = את כל אבות ישראל מכל דור = רצון הנולדים

= רצון המולידים = רצון המלכים

כל אם = 651 = נאם = האלהים

אדם = 605 = תהר = הרת

= אם כל בית ישראל = 1604 = 605

= כל בית ישראל אם = בתי ישראל כל אם

= בתי אמך כל אם = בתך אמי כל אם = בית ישראל האלהים


אב כל אמהות = 505 = שרה



אברהם = 808 = רחם = ברא אדם = אדם בשרן = 1807 = 808

אם כל אמהות = 1103 = 104 = צד"י = לעד = דוד נולד

= מוליד דוד = דוד מוליד = יודע דוד

אב כל אבות = 462 = אמהותי = אנו אב בת

= אנו בת אב = בנית = תבני

כל האבות הם = 1069 = 70 = סוד = כל אבות האדם
= אנו אחד

כל האבות הם כל הלומדות = 1610 = 611 = תורה = את הרה = הרות = את ההר = את דור = חבר את = סוד ישראל = סוד אמך

= כל האבות הם אמך = כל האבות הם ישראל = אנו ישראל אחד


מזוג = 56 = נדב = נו** = כלו = להויה = יהיה כל בית ישראל יחד

= 1055 = 56

**שימו לב: כבר ראינו כמה סופיות דקדוקיות בחילופים: ים, כם, נו

זוגות = 422 = כתב = כבת = בת האם והבת = 1421 = 422

מזוג זוגות = 478 = חמלת = כתבנו = הויה כל בת

= כל בית ישראל יחד כל בת = 1477 = 478

כל ישראל כתב = 1013 = 14 = יד = דוד = זוגות כל ישראל

= תגים

כל ישראל כתב את התורה = 2030 = 32 = לב = השוכן 

= 1031 = 32

כל ישראל כתבה = 1018 = 19 = חוה = אחוד = הוגה = גוי

= התגים

כל ישראל כתבה את התורה = 2035 = 37 = הלב = ליצר עולם = 1036  = 37 = לשון

לשון קדש = 1440 = 441 = אמת

לשון הקדש = 1445 = 446 = מות = האמת

= כל ישראל הקדש כתבה את התורה = 2444 = 446



זה לא פלא שדברים אלה לא הובנו ולכן, לא הוסברו באופן ברור. זה לא פלא שהגויים, שאנו ישראל בראנו, לא הבינו אותנו. אנו, ישראל, חיים בדרגה מעבר לסדר זמן ומעבר לסיווג דברים. חבל שהנוצרים כה מבולבלים. אך, העיקר שאנו, היהודים, יודעים כי אנו, ישראל, האב, האם, הבת והבן – ואחד והיינו הך אנחנו.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!