Sunday, December 14, 2014

ב"ה

צאצא = יעקב - בנוסף לחלופים שכבר פורסמו

כדי להבין את עמקי השם יעקב נכונה, כדאי קודם לראות כמה חלופי מושגים שנראה, בע"ה, בתוך החלופים של השם יעקב.

אל = 31 = יהיה עלץ = 1030 = 31 = דור* דורים
= דור דור האדם = דור דור עמך

*יושם אל לב: נראה את המילה דור כתובה גם דר בכמה מהחלופים הבאים.

דר = 204 = צחוק

דור = 210 = חבר = צחוקו = צחוק העלץ = 1209 = 210
= גנזתי לך הצחוק = גנזתי לך הדר

אלהים = 646 = אלה האדם = אלה עמך
= אלה דרות = לדורות = אלה צקידות
= אלה צוחקות = אלה אתה צוחק

ולד = 40 = לי = גואל = גו אל
= המגשימים אל = 1039 = 40
= המגשימים דור דורים = 2038 = 40
= אהיה גוי = אהיה הוגה = אהיה חוה
= אהיה עולם חדש = אבותיכם
= כתר אבותי = האדם גויתי
= עמך גויתי = דרות גויתי

הקורא/ת מתבקש/ת לקרוא את חלופי המילה 'אני' לאט, בעיון ולהפנים את משמעויותיהם כדי להמיס את המוקד הנוקשה 'אני'.

אני = 61 = הנאה
= עלץ עולם שמחה = 2059 = 61
= קרן עולם שמחה = אנו כל בית ישראל
= 1060 = 61
= כל השופטים = כל הפשוטים
= כל האדם הפשוט = כל עמך הפשוט
= כל עמך הנשמה = כל האדם הנשמה
= כל דרות הנשמה = כל דרות כל ספרי
= כל ספרי ימים = ספרי כל ימים
= אל כל האדם אנחנו וצאצאינו 
= אנחנו וצאצאינו כל דור דורים עמך
= אנחנו וצאצאינו כל דור דור האדם עמך
    
ישראל = 541 = מ* + אך
= אמך = מאשר = מראש

*ראו נא את החלופים לאות מ למעלה

בית ישראל = 953 = בספר תורה = אתם ספר תורה
= 1952 = 953 = בתי אמך = בתך אמי
= רצון ספר התורה = ספר תורה פרי אשתי
= תורה פרי אשתי כל דור עוד
= את הרה אשתי פרי כל דור ועד

כל בית ישראל יחד = 1025 = 26 = הויה

יהודי/ה אינו/ה יכול/ה לאמר את המילה 'אני' בלי לאמר את חלופה: אנו כל בית ישראל. כל אחד ואחת מאתנו מדבר/ת בשם כלנו בכל דור ודור.

צאצא = 182 = יעקב = אני פי אל = אני אלפי
= אני אל יודע = אני אל נולד = אני אל מוליד
= אני למודי אל = אני למודי דור דורים
= 1181 = 182 = אנו כל בית ישראל למודי דור דורים
= 2180 = אנו כל בית ישראל נולד דור דורים
= אנו כל בית ישראל יודע אל
= אנו כל בית ישראל אל יודע
= אנו כל בית ישראל ידעו אל
= אנו כל בית ישראל אל נולד
= אנו כל בית ישראל נולד אל
= אנו כל בית ישראל מוליד אל
= אנו כל בית ישראל אל מוליד
= אנו כל בית ישראל מוליד דור דורים
= אנו האדם כל בית ישראל מוליד דור דור
= אל הנאה כל ולד = אל הנאה כל אבותיכם
= הנאה אל כל אבותיכם = הנאה כל אבותיכם דור דורים
= אני גואל כל דור דורים = אני גואל כל דור דור עמך
= הולך לדרות = ישראל לדרות = אמך לדרות

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!