Monday, December 08, 2014

ב"ה

ישיבה של מעלה

הבה נלמד כמו הגדולים!
:0)

יחוד כל דעות ישראל = 1099 = 100
= המלכה = מיכל = מהנה = על = לע
= כפ = מימי = כלכל
= מולידי = נוליד = יודעי = דוד מולי
= כלו ילד = ילד להויה = ילד לכל בית ישראל יחד

ישיבה = 327 = תורת ישי = תורה נער
= תורה כל ער = כל ספר התורה בשובי
= זכר יחוד כל דעות ישראל = 1326 = 327
= יחוד כל דעות ישראל ברכה
= יחוד כל דעות ישראל ענג לעד
= לישב את המחלקת

המחלקות = 589 = טפך = גופך
= שופט צדק

של מעלה = 475 = עתה = העת
= אבותינו = גויתנו = גוי אדם קדמון
= 1474 = 475 = אדם חוה קדמון
= אדם הוגה שמות לעד
= אדם הוגה שעשוע לעד
= אוהבים שעשוע לעד

לעשות = 806 = ציון = משכילות
= אתה משכיל

ישיבה של מעלה = 807 = תורת  נשמתי
= 1806 = 807 = עלץ ציון = לעשות עלץ
= גנזתי לך ציון = גנזתי כל דעות משכילות
= תורת המטמון =תורת פנינים
= תורת פנימיים

בישיבה של מעלה = 804 = לחי עולמים

ראש ישיבה = 828 = האותיות = תחיתי
= גוף גוי = גוף חוה = גוף הוגה = אחוד גוף
= אוהב צדיקים = אובה צחוקים = ציון יחד
= לעשות יחד

לעשות שלום בישראל = 2285 = 287
= רופא = תקון ועד = 1286 = 287
= אור ועד = אור לכל = רז הגניזה
= תקון לכל = פזר = ממזר

שופט = 395 = פשוט = נשמה
= יוצר גופ = כפור גופ = יצר גופו
= ממוש המגשימים = 1394 = 395
= כל הספר

רופא גופך = 876 = יוסף = תקון לכל גופך
= 1875 = 876 = לעשות שלום בישראל גופך
= 2874 = 876 = ציון שלום בישראל גופך
= ישראל לעשות גופך בשם אלה
= אתם נשמתי עד

רפואת = 687 = העברית = סוד הברית
= נהיה הברית = נהיה אור קדשו
= נהיה יוצר אור לעד = נהיה כפור תקון לעד
= סוד יוצר אור לעד = אוהב כלו יוצר אור לעד
= סוד יוצר תקון לעד = אוהב כלו יוצר תקון לעד
= 1686 = 687 = מעשה המרכבה

הגוף = 814 = צדיקים = צוחקים
= שרש דוד = אהוב נשמתי
= בשבתי יחוד דעות כל ישראל
= 1813 = 814

הנפש = 435 = ממש הכל = כל הישע
= יהודי הנשמה = יהודי כל עפר
= יהודי כל ספרי

רפואת הגוף = 1501 = 502 = עלץ אשר
= בשר = קרן ראש = גנזתי לך אשר
= גנזתי כל דעות ראש = רפואת צוחקים

רפואת הנפש = 1122 = 123 = ענג
= כל חכמה = אהבה יחוד כל לב
= יחוד כל לב אחד

רפואת הגוף ורפואת הנפש לכל = 2709
= 711 = רפואת הגוף ורפואת הנפש ועד
= המגשימים שבת = המגשימים בן
= המגשימים בת מכל דור = 1710 = 711
= גו בן = העולם = העלום = אין = אשתי

רפואת הגוף ורפואת נפש לכל עם ישראל = 3920
= 923 = אשתי עם ישראל = 1922 = 923
= התקון רפואת הגוף ורפואת הנפש לכל
= האור רפואת הגוף ורפואת הנפש לכל
= 2921 = 923

התקון רפואת הגוף = 2712 = 714
= דין = שחרור = בשבתי = רצון התשבי
= 1713 = 714 = הוא בן = הוא שבת
= בן בי = שבת בי = בי בת מכל דור
= האור רפואת הגוף = רפואת הגוף עם ישראל
= בשר האור = בשר עם ישראל

יום דין = 1330 = 331 = שאל
= התורה שחרור =  שחרור דורות
= שישו התקון רפואת הגוף
= שישו התקון רפואת צוחקים
= 3328 = 331
= שישו עם ישראל רפואת הגוף
= רפואת גוף עם ישראל הדורות
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!