Sunday, December 07, 2014

ב"ה

המלך המשיח

דוד = 14 = זז = זהב = אוהב
= אהוב = יד = הגו = גוה

מלך = 570 = לי לך = תהלה צהלה = לבבות צהלה
= עתק = וידעתי סוד = ידיעת סודו = ממש כל הקהל
= כל הקהל ממש = נפש הקהל = ישע כל הקהל

מולך* = 576 = תהלה וצהלה

*גם במובן של לעמוד מולך

ימלוך = 586 = פרוש = אשר ועד

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח
= הספר חי = משה חי =

מעתיק = 620 = כם = כתר

המעתיק = מעתיקה = 625 = הכתר

המעתיקה = 630 = בחיים

יד מעתיקה = 639 = מעתיק חוה = הוגה מעתיק
= גולם = גו בחיים = המעתיק דוד

יד מעתיקה את = 1040 = קמץ = 41 = אלי = לוה

ידי מעתיקה את = 1050 = מתים = תמים = 51 = אמי

ידי מעתיקה את האותיות = 1878 = 879 = עטף
= סוד גוף = נהיה גוף

ידי מעתיקה את ספר התורה = 2006 = 8 = דד = בו
= האב = אהב = אגד

ידי המעתיקה את ספר התורה = 2011 = 13

וידי מעתיקה את ספר התורה = 2012 = 14 = יד = דוד
= תגים = 1013 = את הרה בת = בת תורה

מלך משיח = 928 = שם יחוד = יחוד כל כ"ז אותיות
= יחי כל כ"ז אותיות = חי עתק ספר = חי עתק שלי
= יחוד מתמידות = כח מתמידות

מלך המשיח = 933 = עתק ספר החי
= יחוד המתמידות = יחי כל כ"ז האותיות*
= עתק פרוש נכון = פרוש נכון לי לך

*האותיות = 828 = תחיתי = כרחם = כאברהם
= רחם חוגג = אברהם חוגג = ברא אדם חוגג
הגו הגוף = הגו צדיקים = דוד האדם צוחק
= גוף חוה = גוף אחי = אחוד גוף
= גוף הוגה = הגוף דוד = צחוק אוהב האדם
= ראש ישיבה
:0)

המלך המשיח = 938 = לבו שם = עתק של לבו
= לאגד כל כ"ז אותיות = לאגד כנסת ישראל תחיתי
= לאהב כנסת ישראל תחיתי = 1937 = 838
= לאהב חסד תחיתי

המשיח, אחי ואחיותי האהובים, הוא הפרוש הנכון על התורה.

הפרוש הנכון על התורה = 2088 = 90 = נולד = מוליד
= יודע = מהמה* = מאד מאד

ואף על פי שיתמהמה...

יתמהמה = 500 = מאד מאד קדוש = נולדתי
= קדשו נולד = מוליד קדשו = יודע קדשו
= קדוש הפרוש הנכון על התורה = 2498 = 500

שיתמהמה = 800 = נשמתי = מאד מאד קדוש בצבור
= מאד מאד קדוש מכל דור
= קים הפרוש הנכון על התורה = 2798 = 800
= יודע קדשו מכל דור = קדשו ידוע בצבור

קדוש הפרוש הנכון = 1782 = 783
= גפן = גדעון = קדשו הפרוש הנכון

נכון = 776 = בעדן = כלו יין
= יין לכל בית ישראל יחד = 1755 = 776
= חוגג כל עולם

זהה = 17 = הזה = טוב = תורתי
= 1016 = 17 = אתה האדם = כל ספרי התורה

זהה המשיח = זהה ספר החי = 380 = ישע = ממש
= הזה המשיח = זה הספר החי = הוא הספר החי
= אתה האדם המשיח = 1379 = 380
= כל ספרי התורה המשיח = משלי = גואל שלי

המשיח הפרוש הנכון על התורה = 2451
= 453 = גנת = המשיח נולד = נולד ספר החי
= מוליד ספר החי = יודע ספר החי

גנת אגוז = 470 = עת = יהי אור ויהי אור
= יהי תקון ויהי תקון =2468 = 470
= המשיח זהה הפרוש הנכון על התורה
= הפרוש הנכון על התורה זהה ספר החי

כל נולד ספר החי = 503 = באשר = בראש
= גרש = כל יודע ספר החי = כל נולד המשיח
= כל יודע פרוש נכון = 1502 = 503
= כל מוליד ספר החי = כל מוליד המשיח

בראשית = 913 = שם אחד = כל כ"ז אותיות אחד
= חסד האותיות אהבה = כל יודע פרוש נכון קדשו
= 1912 = 913
= ידי המעתיקה את כל כ"ז אותיות ספר התורה
= 2911 = 913
= יום ידי מעתיקה את כל כ"ז אותיות הספר

המשיח = 363 = פרוש נכון = 1362 = 363
= יום הלדה שבת = ימים שבת = יום ילד בן
= תורה ילדה בן = תורה ילדה שבת
= את הרה הילד בן = יום ילד בת מכל דור
= נביא מכל דור = מחיה מכל דור = אני שב
= בכל חג מכל דור = חג אליהו מכל דור
= כל שמותי בספר בראשית מכל דור = 2361
= 363 = כל שעשועי בספר בראשית מכל דור
= ציון בספר בראשית מכל דור

חג היום גם לי גם לך

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!