Sunday, December 21, 2014

ב"ה

חנכה 

חנה = 63 = בונה = נביא = בכל חג
= חג אליהו

חנכה = 83 = כחנה = יגע = יגלמ = סוד אהבה
= סוד אחד = נהיה אחד
= אב לכל = לכל אב = בא ועד

להדליק = 179 = עקדה = ילד קהל
= יגאל קהל = סוד גו המלכה
= נהיה גו המלכה = נוליד עדה
= צאצאי אהבה = אגד צאצאי
= נהיה גוי נולד = נהיה הוגה מוליד
= נהיה יודע חוה = יודע סוד חוה
= היינו ונהיה יחד = אנכי הגה פה
= היינו הגה פה

היינו = 81 = אנכי = כסא = קרן הגניזה
= 1080 = 81

את = 401 = ישעיהו = קרן הנשמה
= 1400 = 401 = גנזתי לך הנשמה = גנזתי לך כל ספרי
= קרן כל ספרי = כל ספרי עלץ = עלץ כל עפר

המנרה = 300 = ש = כפר = מכל דור
= אני זוכר העלץ = 1299 = 300 =
= אני זוכר הקרן = זכרוני בה
= זכרונה בי = הוא זכרונה
= זכרונה טמון בכל דר
= זכרוני כל ספר התורה
= לברא בניה = תקן לב בניה
= דור נולד = מוליד דור

דעו זאת אחי היקרים מכל: כל הגה פה ותנועת גוף של כל יהודי ויהודיה בוראים את העולם ומציבים את עתיד צאצאינו. נכון, הבחירה חופשית. אולם, המצבים שצאצאינו ימצאו את עצמם בם אנו קבענו במעשינו. יהי רצון שיראת השמים תהיה עלינו תמיד.
חג חנכה שמח לכל עם ישראל.

.
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!