Tuesday, December 02, 2014

ב"ה

השם יעקב, השם ישראל 
- ישיבת בית יעקב, הישיבה של מעלה

הלומדות = 491 = צאת = המולדות = אני נפש
= ממש כל הנאה = כל הנאה ממש
= אנו נפש כל בית ישראל = 1490 = 491

כל הלומדות = 541 = ישראל = אמך = מאשר
= הלומדות אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי קוף ריש שין שין תו
= 115,30 = 541
= צאת אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי קוף ריש שין שין תו

מתמידות = 900 = ץ = שם = רן = חסד האותיות
= חסד תחיתי = כנסת ישראל תחיתי = 1899 = 900
= עולם צדק = חסד ראש ישיבה = ע"ב האותיות
= כנסת ישראל ראש ישיבה  

המתמידות = 905 = השם = הרן

כל הלומדות בישיבת המתמידות = 2170 = 172 = קבע
= כל הלומדות בישיבת השם = ישראל בישיבת  השם

הנה הלומדות בישיבת המתמידות = 2180 = 182
= יעקב = הלומדות בישיבת המתמידות עולם שמחה
= 3179 = 182 = הנה הלומדות בישיבת השם = בפעל*

המילה 'בפועל' כתובה בפעל בעברית נכונה. להיות בפעל זה השלב אחרי היציאה מהכח אל הפעל.

ראש ישיבה = 828 = האותיות = תחיתי = ישיבה אשר

ראש ישיבת המתמידות = 2128 = 130 = צמ = צלי
= אשר ישיבת המתמידות = ראש ישיבת השם
= אשר ישיבת השם = בעל חיי = ארץ חיי = ארץ יחוד
= 1129 = 130 = צהלה

צמצום = 826 = העלץ רעיתי ראש ישיבת המתמידות
= 3823 = 826 = שרש כל בית ישראל יחד = 1825 = 826
= יודעים המלכה הויה = העלץ צהלה רעיתי

זה המובן האמתי של "צמצום". הענין לא בואר בספר "הזהר" עד תום כי המחבר ראה את הענין ממבט של גבר וידוע כי המדורים הכי גבוהים בשמים הם של נשים*.

נשים = 960 = עולם צדק עולם שמחה = 1959 = 960
= הנה מתמידות = המתמידות כלה = השם כלה

שמים = 950 = כל מתמידות = ספרים = ספר האדם
= ספר דרות = ספר צוחקות

השמים = 955 = כל המתמידות = הספרים = ספר הדרות
= ספר הצוחקות = אתה הצחוק שלי = אתה הדר שלי

הלומדות בישיבה = 820 = כ"ף = חברים = חבר האדם
= חבר רבבות = חבר דרות = חבר צוחקות = חבר צדיקות

הלומדות בישיבה של = 1150 = 151 = קנא = מקוה

הלומדות בישיבה של מעלה = 1295 = 296 = צור = ארצה
= נולד דבר = מוליד דבר = יודע דבר = קמה וקמה

כל הלומדות בישיבה של מעלה = 1345 = 346 = שמו
= המקרא = עלץ משה = קרן משה = ישראל בישיבה של מעלה

בעל שם = 1002 = ג = אב = בא = ארץ מתמידות = בעל מתמידות
= רצון המלכה המתמידות = רצון השם המלכה = 2001 = 3
= את אם

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!