Tuesday, December 02, 2014

ב"ה

כל הצדיקים בבשרך

צדיקים = 814 = הגוף

בקרבי = שדי

בבשרך = 1004 = 5 = ה

הצדיקים = 819 = הגוף בבשרך = צדיקים בבשרך
= 1818 = 819 = תחית עלץ

כל הצדיקים = 869 = 1868 = תחית מתים

כל הצדיקים בבשרך = 1873 = 874 = תחית המתים

כל הצדיקים קבורים בבשרך ובתת ההכרה שלך. רק תיפתח והם יתגלו לך - בתנאי שאתה לא מטמא את עצמך בבתי קברות מחפש שם את מה שטמון בבשרך ובתת המודע שלך. אבותיך ואמהותיך מכל הדורות מאד רוצים להתגלות לך ולהראות לך את אהבתם. אנא, אל תסתום את לבך ואת עיניך בעבודה זרה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!