Sunday, June 04, 2017

ב"ה

רחל

רחל = 238 = אשתך לאה
= 1237 = 238 = ארא לאה = ארא אלה
= הרגל = רגלה = תקון למודי היהודים מכל דור
= 2236 = 238 = לפענח = יהיה ראשון
= אשר לעולם

מ"ם = 640 = היהודים = שמש
= עיניך = פניך

מצרים = 940 = היהודים מכל דור = מקף
= עתק של אבותיכם = 1939 = 940

אור = 207 = תקון = 1206 = 207 = תקום על
= המלכה תקום = על הארץ = יפי הארץ
= דבר העתיק הקדוש = ראה העתיק הקדוש
= סוד עלץ וצהלה = נהיה עלץ וצהלה

תקון היהודים = 1846 = 847 = אור פניך
= אור עיניך = אור שמש = דבורה בחיים
= הזהר בחיים

תקון היהודים מכל דור = 2146 = 148 = קמח
= נצח = פסח = פסגה = המעגל = פה נביא
= כל הגה פה = חזק כחה = אנחנו היחוד

תקון כל למודי היהודים מכל דור
= 2286 = 288 = פרח

פורח = 294 = עיר דוד = מלכיצדק = אנכי הראשון
= 1293 = 294 = אנכי עולם האשר

פורח לנצח = 472 = בעת = גלגולת = בת אבי ואמי
= חסד כל שכל = חסד כל עפר = כנסת ישראל כל שכל
= 1471 = 472 = אתמלא = מלא את

כל זרעי = 337 = שאול =אל אשה

כל זרעי הנביאים = 1015 = 16 = היא = הוה
= זוג

כל זרעי הנביאים פורחים = 1919 = 920 = האחרון
= אהרן דוד = יד אהרן = כ"ץ = חוה אתך

כל זרעי הנביאים פורחים לנצח = 2097 = 99 = גופי
= אנכי חי = אנכי בהוה = טבע בהוה
= קבוץ כנסת ישראל בהוה
= כסא העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= אנכי העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= סגול = סגלו = לאה חנה
= קבוץ למודי
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!