Sunday, June 18, 2017

ב"ה

האות מ

האות מ = אמהות

מ = 40 = חלב = לב האב = את לב האם
= 1039 = 40 = את לב רות = בטוי אהבה
= הויה אוהב = יד הויה = שרה אמנו התבל
= יהי רפואת כל זרע = אבותיכם = כתר אבותי
= משפטים = הוא חיי = יהודיה = היהודי
=  ולד = לי = גואל = גו אל = אל גו = בלבו
= עלץ בלבה

עכשיו תראו את השמות והמילים הבאות בעינים פקוחות יותר.

מה
מאד
משה
מים
שמים
מלך
מלכה
אמי
שמש
שמן
משיח
מחשבה
מצרים
מרגל
אמת

מיניקות = 616 = התורה

מי שלא יונק מאמותינו, אינו לומד את התורה. היונקים מהאמהות מקבלים חלב החכמה טרי יום-יום המורכב ומיועד דווקא להם במינון המדויק עבורם.
הרבנים מנסים לינוק מ"חז"ל". האם זה פלא שהם צמאים, במצב של תת-תזונה מוסרית, חסרי רחמים וחייבים למצוץ דם כדי להתפרנס?