Sunday, June 11, 2017


ב"ה

אנחנו אבותינו ואמהותינו ממש

כדי להבין תורה נכונה, עלינו לראות את אחוד כל הדמויות בתורה ולדעת כי אנחנו הם – ממש ולכל דבר. כל השמות בתורה הם שמותינו.

אחוד = 19 = חוה = גוי*

גם גּו
ֹי וגם גֵּוִי.

יחד עם זאת, עלינו להבין כי אישיותינו  וגופינו הם מתנות מהגלגולים הקדומים של אבותינו ואמהותינו – דהיינו, אנחנו עצמנו יותר קרובים להויה.

יהודים חייבים לדעת איך לעבור מדור לדור, מאישיות לאישיות, כדי לשרת את הבריאה בדמות הכי מתאימה לנסיבות.

אציע, ב"ה, כמה דוגמות. עלינו לעשות את הגימטריות של אני ______ אנכי ________  אנו _______ אנחנו ______ עם כל השמות בתורה.אני = 61 = מזדהה = אנו כל בית ישראל

= 1060 = 61 = הויה יהודיאנכי = 81 = היינו = מלוה = כונה

= כסא = טבע = הויה הכל

= קבוץ כנסת ישראל = 2079 = 81

= נעשה כל אדם = אבותינו אדם

= אני האם והבתאנו = 57 = נגד = האדמה כל ספר תורה


אנחנו = 115 = הנני = עליה

= עמה = חזק = אחד ארץ

= 1114 = 115  = ארץ אהבה

= אנכי בלב = אני ילדי 


אני אדם = 666 = כל התורה

= כל יום = כל דורות

אנכי אדם = 686 = סוד התורה
= התורה אבי ואמי = נהיה התורהאנו אדם = 662 = בנים

אנחנו אדם = 720 = כן

אני חוה = 80 = ועד = כלל = לכלאנכי חוה = 100 = מיכל = המלכה
= הויה מתגלם = 1099 = 100אנו חוה = 76 = אב חכמה

= עבד = לב ילד

= לב יוד הא וו הא

= השוכן בלבי = 1075 = 76
= יוד הא וו הא השוכןאנחנו חוה = 134 = דלק = הגענו

= עגונה = ענג חג
= כל חכמה העתיקה הקדושה

= 1133 = 134

= היהודיה החכמה העתיקה הקדושה

= לב ארץ = א-דני אבינואני חנוך = 652 = הכתר

אני למך = 631 = לאםאני שרה = 566 = כמוך= עצותאני אברהם = 869 = שרש הנבואה

= נשמתי אבינו = כל אחוד כל שכל כל עפראני ישעהו = 462 = אני את

= סבת = אמהותי = הנה גלגול של

= עולם גשמי בת = 1461 = 462שמי = 350 = שכל = עפר = ספרישמי חוה = 369 = נבואה מכל דור

= אבינו מכל דורשמי אדם = 955 = הנץ = השמיםשמי מתושלח = 1134 = 135 = קהלשמי חנוך = 914 = שם דוד = עתק של דודכל שמות = 796 = נשמות = כל מקום

= כל שעשועכל שמותי = 806 = ציון = משכילות
= דרך ארץ = 1805 = 806 = ארץ קדם

= לעשות

שמות התורה = 1362 = 363 = המשיח

= משה חי = משה בהוה = הספר חי
= הספר העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה

= 2361 = 363 = אני שב = פרוש נכון

= שמי אחד

הויה = 26 = כל בית ישראל יחד

= 1025 = 26 = כל בית ישראל אתכם

= 2024 = 26 = הקדושים

= האדם הקדוש = עמך הקדוש

= אם קדש הקדשים

= בת ברית העתיקה הקדושה

= האב חי = האב בהוה = אבי אחד

= האב העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה

= אבות התורה = התורה אחת

אני הויה = 87 = פז = עיר ציון

= 1086 = 87אנכי הויה = 107 = הארץ

= 1106 = 107 = ביצה = הוא הנולד

= הוא המוליד = הוא היודע

= הוא הידוע = הוא דניאל = אני אמה

אנו הויה = 83 = גלמי = אם ובת חכמה

= 1082 = 83 = אם ובת נביאי

= אם ובת הנביאה  = אני אתכםאנחנו הויה = 141 = מצוה

= אנכי עולם גשמי = 1140

= 141 = אנכי עולם שמחה

= כל בית ישראל יחד חזק
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!