Monday, June 05, 2017

ב"ה

הסמיכה האמתית

הסמיכה = 140 = פני =  עיני
= מה יפה = היהודיה יפה
= היהודיה נולדה = הכפלה

שרה = 505 = הלכה למעשה
= חכמת הלב = חכמת לשון
= 1504 = 505 = החקים העליונים
  דרשתם = העתיק הקדושה בבשר
= עלתה

סומכת = 526 = סמכות = הויה שר
= האמהות הנבואה = אבינו האמהות
= בנות כל חי = אחד כל הבנות
= כל הבנות אהבה

סומכת באהבה = 541 = ישראל = אמך
= עין ימין = 1540 = 541

שרה סומכת = 1031 = 32 = לב = השוכן

שרה סומכת את = 1432 = 433 = תגל
= משפחה

ידה = 19 = חוה = גוי = הוגי
= עולם חדש = 1018 = 19

שרה סומכת את ידה  = 1451 = 452
= אמהות = כל בת = את אמי

שרה סומכת עת ידה על = 1551 = בנך
= כל בשר = המציאות

 על ראשי = 611 = תורה = את הרה
= אשרי המלכה = אשרי מיכל = את עצמי
= נולד את עמי = צאת עמי
= צאת אליהו הנביא = שמות כל צדיקים
= 1610 = 611 = מקום כל צדיקים
= שעשוע כל צדיקים

שרה סומכת את ידה על ראשי = 2062 = 64
= נבואה = הוא אליהו = הוא ישעיהו בן אמוץ

שרה סמכה את ידה על ראשי = 1661 = 662 = בנים
= אני אם

שש האמהות סומכת את ידיהן = 2719
= 721 = בן חוה = כאן = חזון
= בן עולם חדש = 1720 = 721
= שבת עולם חדש
= נביאי האמת וצדק אתם

שש האמהות סומכות את ידיהן על ראשי
= 333 = שגל = שלג = הכח מכל דור
= היחוד מכל דור

הסמיכה האמתית = 996 = שלומכם
= רצון = מלכותך = אהרן נולד
= אהרן מוליד = אהרן מול דוד

זאת הסמיכה האמתית – ואין לרבנים סמכות זאת. די עם הזיופים! שארית ישראל צמאים לתורה אמת – תורת אמהותינו הקדושות.

אמהותינו הקדושות = 1339 = 340 = ספר
= כל פרי = זרע נביא = עזר נביא

שש אמהותינו הקדושות = 1939 = 940 = מצרים

יצאנו ממצרים - פרוש הדבר: יצאנו משש אמהותינו הקדושות!

פני אמהותינו = 658 = עיני אמהותינו
= הסמיכה אמהותינו = נחם = חנם = הגדולים

אהבת חנם = 1066 = 67 = אהבת עיני אמהותינו
= בינה = קבוץ שש האמהות = 2065 = 67
= כל ספר תורה א-דני  
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!