Tuesday, June 27, 2017

ב"ה

שמשון ודלילה

שמש = 640 = מ"ם = שש לי
= פניך = עיניך = היהודים

השמש = 645 = אור שבעת הימים
= 1644 = 645 = חולם + א = אוֹ
= חלם + ז = זֹ

שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה
= 1256 = 257 = כל אור
= כל תקון

שמשון = 1346 = 347 = שמש עלום
= שמש עולם = אור עיני
= אור פני = אור הקהל
= תקון עיני = תקון הקהל
= תקון כל למודי = תקון כל נולד
= תקון כל מוליד = אור כל ידוע
= אור כל יודע =  זכר עמי
= זכר אליהו הנביא
= זכר מועד = מועד ברכה
= היהודים בדרך = מקדשת בך
= ירפאו כל = עיר ציון הרנה
= עיר משכילות הרנה
= מאור הויה מתגלם
= שש שמות = שש שעשוע
= שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה מול דוד
= שגל דוד = אמהות ישראל שמחה

דלילה = 79 = בעז = עט = טע
= לילדה = עדה = דעה
= קרן החכמה = 1078
= 79 = כח אמי = חיי אמי
= יחוד אמי = חיי תמים
= ילד יהודי = הרצון בלילה
= שבע עולם = יהיה גלוי


צרעה = 365 = השני = שניה
= שוא נח = נח רבקה

השמש השני = 1010 = 11 = שין
= ו-ה = חג = העתיקה הקדושה

השמש השניה = 1015 = 16 = זוג
= הוה = היא

החמה = 58 = נח = מחי
= שש האמהות
= 1057 = 58 = לב הויה

נחל = 88 = נח יהודה = לנח
= לשש האמהות = 1087 = 88
= קרן עיר ציון = 2086 = 88
= נגלה = הגיע

בנחל = 90 = לב נח = לב שש האמהות
= 1089 = 90 = נולד = מוליד = למודי
= פי = הפה = בנגלה

שרק = 600 = ם = קשר = שש
= תר = צודקת

בנחל שרק = 690 = הכנהים = רעיתי

שמשון ודלילה = 1431 = 432 = תבל
= לבת = נשי כנסת ישראל

השמש הגנוז מתגלה = 1194
= קרן צדק

השמש העלום התגלה = 1799 = 800
= ף = פנינים = סתר פני = פני ימים
= פנימיים = שרש = נשמתי = השופטת
= פקד יום = צדק רות = כל אור בישראל
= כל אור בעין ימין = קן = רם = תת
= שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה בישראל
= כל תקון בישראל = כל תקון בעין ימין
= 2798 = 800

גלוי כל אור = 306 = אשה
= גלוי שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה
= ילדה שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה

שבע = 372 = בקר סובב = סוד בקר
= ילדה כמו שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה
= 1371 = 373
= אנחנו שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה
= כל אור חזק = עבר המלכה
= המלכה הויה מדבר

הננו = 111 = אל"פ

הגענו = 134 = דלק = עגונה = נטעה
= ענג חג = צמד = השמש השני כל חכמה
= 1133 = 134 = השמש השני כל נביאי

הרואה = 217 = רזי = הזהר = דבורה
= כל נביא בארץ = 1216 = 217
= דבר עתיקה הקדושה
= ראה חג = ראה השמש השני
= ראה השמש הנשי

כל נביאי בארץ = 1226 = 227 = זכר
= ברכה

הנה כל  נביאי בארץ = 1286 = 287
= רופא = פארו = אפרו
= אור ועד = מזמר = ממזר

תקון כל ממזר וכל עגונה = 1733
= 734 = הטעמים = קבוץ העמים

רואה את פני האמהות = 1210 = ראי

הרואה את פני האמהות = 1215 = 216
= הרואה את עיני האמהות = דברי

חי לעד = 122 = זלפה = חי בארץ
= 1121 = 122 = כל כנסת ישראל

הרואה את פני האמהות חי לעד
= 1337 = 338 = שלח = השגל
= לבוש = לב אשה = לשוב
= גלוי לב שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה
= אנכי שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה
= זאת ברית חדשה

זאת הברית החדשה = 1347 = 348
= שמח = קרן שמשון = קרן שמש עולם
= 2346 = 348

האמהות שמחות = 1211 = 212
= האור = רואה = עם ישראל
= התקון = השקוף = ראי עלץ
= רואה את פני האמהות עלץ
= 2210 = 212 = הרבה = בריJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!