Tuesday, June 20, 2017

ב"ה

 שרה וכל הקהל יצאו לפעל

שרה = 505 = את בארץ = 1504
= את בן ישעיהו = 505 = עלתה
= ישעיהו בן ישעיהו = צדק האשה
= נולד האשה בארץ = בת נחמה
= אמות שש האמהות = אמות נח
= הכלה למעשה = החקים העליונים
= בשר אב = משיח ירושלם
= קבלי המשיח = פרח דבורה
= מבת חנה = עין שמואל שמשון
= 2503 = 505
= שמשון פן שמואל
= שמואל עין שמשון
= רבקה פנחס
= לאה כל שכל אבינו
= דינה כל שכל לאה
= הסבר רחל = לפענח הסבר
= בלהה גנתי = יוכבד גנתי
= לבי רואים פני שרה
= בלהה רואים פני שרה
= בלהה רואים עיני שרה
= יוכבד רואים פני שרה
= יוכבד רואים עיני שרה
= בלהה רואים קהל שרי
= הלב הרואים הקהל שרה
= לבי גנתי = פגש זלפה
= פה לשון אב ממש
= פה לשון אב ישע = אתה גופי

שרה שרה = 1010 = שין = 11
= וה = חג = טב
= העתיקה הקדושה
= עוללת הנביאות

שרה צוחקת = 1109 = יעל
= נס

שרה צוחקת עם = 1779 = עין
= עשית = מקום בלב = בלב עוללים

שרי צוחקת עם עולליה = 1935
= שלום = צמתות
= שרה הצוחקת עם עולליה

שרה הצוחקת = 1114 = 115
= אנחנו = חזק = עליה
= עמה = חג בארץ
= העתיקה הקדושה בארץ
= 2113 = 115

שמוע צחוק = 620 = כתר = יורדת

נח = 58 = מחי = כוכבי = יובלי
= שש האמהות = 1057
= שומע קול שרה = בנך שרה
= שומע עולל שרה
= המציאות שרה

קול = 136 = ממנו = עולל
= עלץ קהל = 1135 = 136
= קהל תם = קהלתם
= קהל העתיק הקדוש
= שומעי צחוק שרה
= שרה בחיים

שומעת קול שרה = 1457 = 458
= קול שרה עליון = דברים קול שרה
= דברים עולל שרה
= עולל שרה עליון
= נחת = בנות

השומעים  = 1031 = עלץ אל
= 32 = לב = השוכן
= אל העתיק הקדושה

השומעים קול שרה = 1672
= 673 = עלץ הויה אלהים
= קרן הויה אלהים
= הויה אלהים תם
= על שם הויה אלהים

שרי = 510 = רי"ש = שיר = ישר
= השרה = גם את שרה = 1509
= 510 = שרה משה רבנו ישעיהו

שרה וכל = 561 = אינך = עתניאל
= אשר עולם שמחה = 1560 = 561
= אשר עולם גשמי = אני נולדתי

הקהל = 140 = עיני = פני
= המלכה הלה = חלב המלכה
= כל יסודי = המלכה בטוי אהבה
= הויה מתגלם הויה אוהב
= 1139 = 140 = אליהו הנביא חוגג
= אליהו הנביא חזה
= ישעיהו בן אמוץ הנביא חוגג
= 2138 = 140
= ישעיהו בן אמוץ הנביא חזה
= כל למודי = כל נולד = כל מוליד
= יודע כל

כל הקהל = 190 = צלע = עלצ = על פי
= פי המלכה = פי הויה מתגלם
= 1189 = 190 = נולד הויה מתגלם
= הויה ידוע מתגלם = ריח התינוקת

כל למודי שרה = 645 = כל נולד שרה
= כל יודע שרה = כל מוליד שרה
= השמש

כל למודי שרה יוצאים = 1362
= 363 = המשיח = פרוש נכון

שרה וכל הקהל = 701 = מאכלים
= מלאכים = המלכה אם = אשת
= קראת

שרי וכל הקהל = 706 = עולם
= עלום = בדרך = צחוק בך
= בשר צו חק = המאכלים
= המלאכים = שרה וכל הקהלה
= פני תינוק

שרי וכל הקהלה = 711 = אשתי
= אין = אדון = העולם = העלום

יצאו = 107 = מבינה = ביצה
= הוא* הנולד = הוא* נולדה
= פני תינוקת = 1106 = 107
= הקהל תינוקת
= הארץ = פני תינוקת
= עולם כל שכל

בתורה המילה הוא מנוקדת גם בשורק וגם בחירק.
הוִא => היא

לפעל = 210 = הרה = דור = חבר
= עצמי = עצי המלכה = הלה לעיני

שרה וכל הקהל יצאו = 808 = אברהם
= רחם = ברא אדם

שרה וכל הקהל יצאו לפעל = 1018
= 19 = חוה = הוגה = גוי = אחי
= אחוד = עולם חדש

שרה וכל הקהלה יצאו לפעל = 1023
 = 24 = שרי וכל הקהל יצאו לפעל
= ידי = אהובי = אוהבי = הגוי
= גויה = דויד

שרי וכל הקהלה יצאו לפעל = 1027
= 28 = חיי = יחי = כח = יחוד

שרי וכל הקהלה יצאו לפעל בארץ
= 2130 = 132 = קבל = מצב = ליצב
= צבי יהודה = ארץ יהודה = 1131
= 132

קול שרה מחיה = 704 = דן = קדם
= קול שרה חנה = קול שרה נביא
= קול שרה ובנה

צחוק שרה מחיה = 772 = שבעת
= צחוק שרה חנה = צחוק שרה נביא
= צו חק הלכה למעשה מחיה
= צו חק החקים העליונים מחיה
= 1771 = 772

הימים = 665 = הסתר = הנקה שרה