Thursday, June 01, 2017

ב"ה

בחג שבועות

זמן = 747 = מקראות = פגשנו שוב = ונפגש שוב
 =
משיח פשט = פוגש משיח

פגש = 383 = יהי משיח = חזה המשיח = המשיח חוגג
=
 יהיה גשמי

נפגשנו שוב = 797 = כל זמן = בחג שבועות

משיח = 358 = ספר חי = זרע נביא בהוה
חג קהל   146 =  = קולי = המצוה = נולדנו

חג הקהל = 151 = קנא = נצוה = עלומה

תשבי = שבתי = 712 = קנא קנאתי

בחג קהל = 148 = נצח

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!