Monday, June 05, 2017


ב"ה

מהי תושב"ע

ע = 70 = סוד = סובב = אמי ואבי = החתומים
= 1069 = 70 = אבינו העתיק הקדוש

כלנו חתמנו = 610 = ים = אב ואם = האדם
= עמך

כלנו חתמנו אלף בית גמל דלת הא וו +
זין חית טית יוד כף למד מם נון סמך +
עין פא צדק קוף ריש שין שין תו =
= 11,649 = 660 = ימים
 
שמותיכם = 1376 = 377 = שבעה
= כתר כל עולם

תושב"ע = 778 = שבועת = שנשבענו
= את שמותיכם = 1777 = 778

שבעל = בת = מרכא כפולה = גלגול של
= של כנסת ישראל = 1401 = 402
= את העתיק הקדוש

כתב = 422 = נשבע = כבת

נשבעתי = 832 = כתב קדוש = אאלף
= כתבתי

תורה שב = 913 = בראשית = אשרי בת
= שם אחד = עתק של אחד = זאת שרה
= זאת הלכה למעשה = זאת חכמת לב
= זאת החקים העליונים = 1912 = 913

עת = 470 = קרקע = יהי אור ויהי אור
= יהי תקון ויהי תקון = 2468 = 470

פה = 85 = היסוד = הכלל = הכס
= כסא כל בית ישראל = 1084 = 85
= אנכי כל בית ישראל

שבעל פה = 487 = אות פ = פאות = אנכי אתה
= פה בת = בכל ספרי = חכמה זרע אליהו
= הנביאה זרע אליהו = יוצא לפעל לפני
= יוצא לפעל לעיני = עיני שמשון = 1486
= 487

תורה שבעל פה = 1098 = 99 = גופי = סגול
= סגלו = אנכי חי
= אנכי העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2097 = 99
= כסא העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה

תושב"ע אינה התלמוד, ואתם יודעים זאת. תושב"ע היא השבועה הקדושה של כנסת ישראל לשמור את טוהר תורת משה בכל דור ודור, בכל מצב ומצב.

עלינו לחזור אל תורת משה עתה, כפי שנשבענו בבראשית. זכרו את יום שבועתנו לקדשו. הרה חתמת את שמותיכם בתורה לשמרה. זכרו את אור שבעת הימים.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!