Wednesday, June 07, 2017

ב"ה

בית המקדש = תקון ילדים

בית המקדש = 861
 = תקון ילדים
= אור ילדים = ילדים דבר העתיק הקדוש
= העתיק הקדוש ראה ילדים
 = פתחתי את רחמי השכל והשלום
= ראש השנה = אשר נשי
= אשר המחשבה = ראש המחשבה
= 2859 = 861 = ברחמי אם

ס = 60 = הנה = עולם שמחה = 1059
= 60 =  עולם גשמי = שש האמהות אתם
 = קרן העתיק הקדוש שש האמהות
= 3057 = 60
 = עלץ העתיק הקדוש שש האמהות
= 2058 = 60 = השמים בארץ

ציון = 806 = משכילות

תקון הילדים = 1865 = 866 = סוף
 = הנה ציון = ציון עולם שמחה
=  ציון עולם גשמה

סוף דבר = 1072 = 73 = גמ"ל
 = מהכח = חכמה = נביאי = הנביאה
=  קרן כנסת ישראל = 2071 = 73
 = קרן עין ימין לך

מהכח אל הפעל = 289 = פטר
=  פרח העתיק הקדוש = 1288 = 289
 = פרח תם

פטר שש האמהות = 1346 = שמשון
=  שש האמהות מהכח אל הפעל
=  דברי חכמה שש האמהות
 = אור עיני = תקון הקהל
 = תקון כל למודי = תקון כל נולד
 = תקון כל מוליד = כל אור ידוע
=  פי שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה

בניתי את בית המקדש = 1734 = 735
 = של שלמה

בית מקדש שלמה = 1231 = 232
=  שלמה מקדש בתי = יהי אור = יהי תקון
 = בית הצדיקים

עומד על כנו = 296 = צור

לעד = 104 = דק = נחמו = בארץ
= 1103 = 104 = צד"י

עומד על כנו לעד = 400 = ת = כל עפר
=  כל ספרי = כל שכל = הנשמה
=  עיר אליהו הנביא = אליהו בונה העיר
=  אליהו שמח = שמח בכל
=  אמו שמחה = עיר עמי
 = יעל פטר העתיק הקדוש
= 1399 = 400 =  מיכל פטר עתיקה הקדושה
 = פטר המלכה העתיקה הקדושה
 = נחמה משרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה

זהו! סימנו. בית המקדש של שלמה עומד על כנו לעד.
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!