Sunday, June 04, 2017

ב"ה

מהי אדמה ומה הקשר בין אדמה ללימודי קבלה?

אדמה = 50 = נ* = האדמ
= מאדה = המה
= מי = דמו = כל =היה יהיה
= ילוד = יולד = גאולה
= יהודה חוגג = יהודה חזה
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

*זאת אותה האות נ' במילה נבואה, למשל. זאת האות נ' במילים: בני, בנות, הבנה, תבונה, בינה...כל הבנה היא ההאדמה. הבנה אמתית אינה מושג מופשט – אלא האדמה ממש.

האדמה = 55 = נ + ה*
= כלה = הכל = מאדי
= עתק מדיק* של = נקד עתק של

*אלה האותיות נ' ו-ה' במילה נבואה.

*המילה "מדויק" מנוקדת בקבוץ, לא בשורק, כך: מְדֻיָּק

שכל = 350 = ש + נ = שמי
= עפר = ספרי = זרעי נביא = זרע נביאי
= זרע חכמה = אדמה מכל דור = הכפלה עצמי

השכל** = 355 = זרעי נביאה = מחשבה
= עתק מדיק בחיים = 1354 = 355 = שנה
= פרעה = העפר = "ספירה"*

**355 היא הגימטריה של המילה "ספירה". הרבנים המתעסקים (ושהתעסקו) ב"ספירות" לא מגיעים לרמת השכל של הנבואה. לכן, הם לא מבינים נכונה את עניני השכל והוזים כל מיני תמונות בדמיון. הם לא מגיעים אל רמת שכל הנבואה הנדרשת כדי ללמוד קבלה אמתית כי הם דבקים בעבודה הזרה של התלמוד. כי הם שרויים בבוץ בבל, הם אינם יכולים לעלות לאדמה של ארץ ישראל. הם נשארים דבקים ברמות נמוכות. כשרבנים דבקים בדמויות מן התלמוד ונאמנים להן, ולא דבקים ואוהבים את הדמויות בתנ"ך בכל מאדם, ומנסים ללמוד קבלה; הם ממלאים את ראשיהם בדמיונות פרועים. כל עוד יהודי מתעסק בעבודה זרה, הוא אינו יכול להגיע לרמה של ע
ֹתק של נביא או עֹתק של צדיק בתורה. הנבואה לא הסתלקה מן הארץ. הרבנים מעדיפים להיות מטונפים בבוץ של בבל במקום להתהדר באדמת קודש. הלומד תלמוד בבלי נשאר בעולם הנובע מכתיב שגוי.

הנבואה = 69 = אבינו = כלו אחד
= כלו אהבה = הוגה אדמה = הוגה כל
 = הוגה אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,058 = 69
= חוה אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו 

נביא = 63 = בונה = ובנה = חנה

ץ = 900 = שם = עולם צדק = עתק של

על המבקש ללמוד תורת משה להרחיק את עצמו מהתלמוד כי הוא בוץ מאדמת נכר ואין לו מקום בארץ ישראל.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!