Saturday, August 22, 2015

ב"ה

אבק - שיא הענווה

בכל מקום אות סופית כתובה בחלופים הבאים, הכוונה היא לערך האות הסופית.
הבה נזכור כי שרש א-ב-ק הוא גם לחבק.

אבק = 103 = מנביא = מבונה = היינו יחד

= לגיס = צבאי = יצג = איצב = יצבתם = 1102 = 103
= אדמה חמה = נחמה = מחנה
= ארץ עתיקה קדושה = 2101 = 103
= משכן לבי = לוה בני = עד התהום בי
= שלום עלינו = אשר על אדמתנו
= ראש לע אדמתנו = אשר על אשר
= אשר אם = אם אדמתנו
= אדמתנו אשר המלכה = אדמתנו אשר מיכל
= את המלכה על אדמתנו
= עד תהום התהום = כל שלש אמהות
= אשר על שלשה אבות אדם קדמון
= 3100 = 103
= אם שלשה אבות אדם קדמון
= שרה אצילות עולם שמחה
= שרה אצילות עולם גשמי
= א-להים אדם קדמון
= אהל רבבות אדם קדמון
= אהלים מקום אדם בארץ
= אהלים מקום אם כל בית ישראל בארץ
= 4099 = 103
= אדם קדמון מדברת
= שמות אם כל בית ישראל מדברת בארץ
= אדם קדמון לדורות
= לדורות אדם שמתו בארץ
= מקום בארץ לדורות אדם
= שעשוע בארץ לדורות אדם
= כל אבותיך בחיים בך
= בשר כל אבותיך בחיים
= אשר העתיק הקדוש כל אבותיך בחיים
= א-להינו העתיק הקדוש

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!