Sunday, August 09, 2015

ב"ה

שתי מתנות הנמסרות לכם

כשאעזוב עולם זה, הייתי רוצה להשאיר אחרי שתי תמורות חשיבה יסודיות שישפרו כל דבר מעבר לכל מדה.

הטעות הראשונה בחשיבה היא האמונה כי עלינו לדעת עצב כדי לדעת אושר, וכי עלינו לחוות משהו מן הסבל והקיפוח כדי להעריך את האושר.
צורת חשיבה זאת, המתגנבת להכרתנו בהעמידה פני 'חכמה' (א-להים שומר עלינו!), היא ההצדקה רבת הדורות לאומללות מתמשכת.
בשלב מוקדם בהתפתחותנו המוסרית אנו שוגים רבות כדי ללמוד – ובכך נקשר כאב. אך מצב זה אופייני לשלב המוקדם בהתפתחות המוסרית. אין זה הכלל! אין לקבל את כאב-קיפוח-עצב כתנאי בל יעבור לכל למידה. תמיד ישרור חוסר נוחות בזמן הכאוס, עד שנבהיר ונממש את הגנוז בתוכנו; אבל זה שונה מאד מהחשיבה (הנפוצה): 'עלינו לסבול כדי ליהנות מהשמחה'. אנו לומדים לקבל את הכאוס שלנו, ובכלל זה חוסר הנוחות הכרוך בו, בלי לאבד את הצפון או להסב נזק לזולתנו. ידוע לנו כי כל נולד מביא עמו כאוס, ונמשיך לחוות זאת עד שיתגבש.

השינוי השני, הקשה יותר, אותו עלינו להגשים בחשיבתנו הוא ביטול החשיבה המופשטת. אני יודעת שדבר זה ישמע מוזר מאד מפיה של 'לופטמענש' [מרחפת] כמוני. אולם, אחרי שכל ימי עסקתי בכך בחשיבה, לימוד וחוויה, לא אוכל להפריז בהדגשת חיוניותו של ביטול זה.
כדי לרשת את הארץ המובטחת, עלינו לנחות על הקרקע.
כמו כן ברור לי כי אמירתי מוטחת בפרצופם של כל הדברים שלימדו אותנו אודות מהותן של 'מציאות' ושל 'אינטליגנציה'. לימדו אותנו כי יש 'חומרים' מופשטים וחסרי ממשות מטבעם. לימדו אותנו כי אלה הנוטים להבחנה דקה מתעסקים בחומרים מופשטים וחסרי ממשות.
והעושים כן מבינינו, אמנם, ימשיכו במסלולם – לעולם לא ינחתו על האדמה.
בגלל מופשטוּת של תפיסות מתבלבלים אנשים בין "רוחניות" לבין דת, תכופות עד כדי פגיעה ביצורים חיים והריסתם.
זמן = 747 = מֻזמנים = מזֻמנים (לא כולל הגימטריה של הקבוץ).
"זמן" הנו האנשים הנמצאים יחד אתנו. אין זמן מופשט – ישנם רק הנמצאים המוזמנים יחד. זאת המשמעות של נוכחים בהֹוה.
כך גם אין חשבון* מופשט. לכל ערך מספרי יש שם, וכולם הנם מושׂגים של נדיבות, צדק ואהבה. זהו החשבון האמיתי: כלל הצירופים, התמורות והמבנים של היותנו נדיבים-אוהבים-צדיקים. אין שום חשבון מופשט.
מה יקרה אם נשליך את המופשטים? – אזי ילבשו אותם המושגים ממשות, מיידית ופרטנית. מחשבה תהיה ממשות מוצקה. אנו ניעשה לאמיתיים. אמיתיים באמת.  

*חשבון = 1016 = 17 = טוב
= הזה = זהה = ההוא

החשבון = 1021 = 22 = יחד
= אתכם = הטוב = המגשימים אהבה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!