Sunday, August 30, 2015

ב"ה


לדורשי משיח בכל מאדם


משי = שמי = 350 = עפר
 = אדמה מכל דור

ח = 8 = אהב = הבא = אגד
= האב = את האם = 1007 = ח
=  אתה על אדמתנו

משיח הוא (גם המילה היא כתובה הוא בחומש) החוזר אל אדמת קודש. אדמת קודש היא התורה של האבות, האמהות והנביאים.
הלומד רק תלמוד, מתקשר עם אבותינו רק עד תקופת הבית השני. אולם, הגאולה חייבת לכלול כל דור ודור. עלינו לחזור לאהל שרה.

קודש = 410 = דרור = שמי השמים בארץ
= 2408 = 410 = בת האב = גלגול של האב
= חסד של האב = את גלגול של האם
= 1409 = 410
= אדמה מכל דור השמים בארץ
= עפר השמים בארץ
= אדמה מכל דור השמים בארץ

ארץ = 1101 = אנחנו פה אתך

ישראל = 541 = אמך = אהל שרה


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!