Tuesday, August 04, 2015

ב"ה

להשכין שלום באהל שרה

בכל מקום בחילופים הבאים אנו רואים אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

כשאנו יודעים כי:

ישראל = 541 = אהל שרה = אמך = המצות*

אנו מבינים כי לשבת בארץ ישראל זה לשבת באהל שרה. לזכות לשבת באהל שרה הוא עשיית כל המצות. העפר באהל שרה הוא ארץ ישראל. לשבת באהל שרה, דהיינו בישראל, הוא לעשות שבת.

*בעברית נכונה המילה 'המצוות' כתובה: המצות.

לשבת באהל שרה = 1245 = 246 = מור
= אמרה = מדבר

שלום = 936 = שם אלה = שם אהל
= אהל עולם צדק

אנו מבינים את חשיבות השכנת השלום בישראל כשאנו רואים כי ישראל היא אהל שרה.

בארץ ישראל האתגר הכי גדול שהושם לפנינו הוא להשכין שלום עם בני ישמעאל.  בעזרת ה', תכף נראה למה.

סוד גדול מאד בתורה הוא:

יצחק = 208 = הגר*

יצחק ו-הגר אותה הגימטריה. הפנימו והבינו אמת זאת והעמיקו במשמעויותיה!

יצחק = 208 = הגר = הבאר = בארה
ראשון = 1207 = 208 = אשר עולם
= עולם אדמתנו

טיב הַהִגּוּיִים (הלימודים) שלנו בזמן לימוד תורה, הכוונות שלנו כשאנו לומדים תורה, הם הקובעים את אופיים של הַגּוֹיִים בעולם. יהודי החי בתגובה לתכונות הגויים אינו לומד נכונה את התורה. עלינו לקבע את אופי הגויים ע"י שליטה ביצר בעת תלמוד התורה. עלינו להתכוון שהגויים יהיו טובי לב, טהורי מידות, שמחים, בריאים ויפים בכל צורה. עלינו לברך את הגויים בעת תלמוד התורה.

לברך = 732 = לב רך = לבן* = לב נולדים = לשבת

לשבת בישראל הוא לשבת באהל שרה ושם לברך את הבריות.

תורה = 611 = את הרה = אתה גבר
= את עצמי = את רחב*

התורה = 616 = יום = דורות = שישו
= יתרו*

תלמוד תורה מוליד את כל הצורות בבריאה, כולל הגויים. כל הבריות הן ההתגלמויות של פנימיות וכוונות היהודים. אם הם לא יפים, חס ושלום, עלינו לבדוק אך ורק את עצמנו – ולא לשנוא אותם. הגויים אינם אשמים שלא התכוונּו לטובתם כשלמדנו תורה והם נבראו מעוותים! עלינו לתקן את לבבותינו ולרחם עליהם.
מאד, מאד חשוב שנתכוון לרחם על הגויים כשאנו הוגים בתורה. כך אנו בוראים רחם לשרה. הבינו זאת!

רחם = 808 = אברהם
= אבר אדם = ברא אדם = אדם גר
= ברא שרה המלכה = באר שרה המלכה

*ראינו כבר את השמות של כמה גויים חשובים בתנ"ך: הגר, לבן, רחב, יתרו. הבה עתה נעמיק בשם ישמעאל.

ישמעאל = 451 = להיות = אמתי = את כל
= את אדמה = אתה מה = אתה שלשה אבות
= 1450 = 451 = קדוש אלי
= נשכין שלום בכל אהל משה
= 2449 = 451 = בת לחוה = תבל חוה
= תבל עולם חדש

אם נעמיק בשמות של כל הגויים בתורה בלב טהור ובכוונות טובות, אנו נמצא את צדיקותם הנסתרת. כשאנו מוצאים אמת זאת, אנו מבינים כי בכל הגויים יש תכונות, יכולות וכן מידות נפלאות גלומות בהם, ואנו מבקשים לעודד אותן לגלותן ולפתחן.

אין להגזים בחשיבות השכנת שלום בין ישראל לבין ישמעאל.

בסופו של דבר,  בני ישמעאל יהיו ההתגלמויות של כוונותינו כלפיהם.

להשכין = 1065 = 66 = יכול
= היה הוה יהיה

להשכין שלום =  1002 = 3 = אב
= בא = את על אדמתנו

משכין = 1070 = 71 = מלא

משכין שלום = 2006 = ח = האב
= הבא = אתה על אדמתנו

עולם הבא = 714 = דין =
= משכין שלום עולם = שחרור
= סולחים = בשבתי

המשכין = 1075 = 76 = המלא
= מלאה = עבד = לב ילד = לב לבבי

המשכין שלום = 2011 = 13 = אחד
= אהבה = אבי

הויה אחד!

חויה אחד = 39 = הויה המשכין שלום
= 2037 = 39 = לדה* = גאלה*
= כל בית ישראל יחד משכין השלום
= 3036 = 39 = האדם הקדוש משכין השלום

*בעברית נכונה המילה 'לידה' כתובה: לדה והמילה 'גאולה'
כתובה: גאלה. הגאלה היא הלדה – ואין לדה בלי רחמים!

נשכין = 1080 = 81 = אנכי = כסא
= היינו = מלוה

נשכין שלום = 1017 = 18 = חי = אנכי שלום

הבה נשכין שלום!

הבה נשכין שלום = 2028 = 30 = ל
= יהיה = יהודה

להיות שלום = 1387 = 388
= שלום ישמעאל = חפש = צדק צדק
= אתה על אדמתנו ממש
= שלום אמתי

נהיה = 70 = ע = סוד

נהיה שלום = 1006 = 7 = ז
= סוד שלום = סוד שם אלה
= כל ספר התורה

הבה נהיה שלום!

הבה נהיה שלום = 1018 = 19
= חוה = איוב* =  גוי = אביו
= הוגה = עולם חדש


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!