Friday, August 21, 2015

ב"ה

הַלְלוּהוּ, שְׁמֵי הַשָּׁמָיִם; וְהַמַּיִם, אֲשֶׁר מֵעַל הַשָּׁמָיִם
-תהלים קמ"ח:ד

דמעותינו באות ממאגר המים אשר מעל שמים. דמעותינו הן מי השפיר שברחמי ששת אמהות ישראל.

בכל מקום בחילופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

דמעות = 520 = אדמה קרקע
= כל קרקע = כל עת
= קרקע דמו = קרקע שלשה האבות
= 1519 =  520 = לפדות = כשר
= היה עד דור ודור = חזה עד דור ודור
= חוה אדמתנו = עולם חדש אדמתנו
= אשר עולם חדש = ישב עולם אשר
= ישב ראשון = חדש ראשון

טיפה אחת ממי תהום הרחמים והאהבה שבכינו בתום לבבנו, מתוך רחמים ואהבת כל הבריאה וברצון אמתי וכן לתקן ולטהר את כל הבריאה מספיקה לשטוף את כל הדם הטמא שהאדמה ספגה, הגורם לה להיות עכורה ואדישה, ולטהר אותה לצמיתות.

המלחים שבטיפת דמע ממי התהום שמעל שמי השמים מכילים את כל היסודות הנדרשים לברוא עולם חדש.

עולם חדש = 1018 = 19
= ישב עולם = חוה = אחי
= היד = האוהב = האהוב
= אהובה = אחוד = גוי
= הוגה = דוד בבשרך
= אתה על אדמתנו העתיקה הקדושה
= 2017 = 19

המים ממי התהום אשר מעל השמים גם מכילים את שמן המשחה.
הבינו זאת!

שמן = 1040 = 41 = אלי
= לוה = מקץ = קמץ
= ספר מלכים = נולדים שלי

תהלים = 1045 = 46 = אמה
= הנולדים שלי = ספר הנולדים
= יודעים משה

המשחה = 358 = השמחה = משיח
= נשוב = לכבוש = כל מכל דור בו
= כל השמות בספר בראשית מכל דור
= 2356 = 358
= ויחיו כל שמתו בספר בראשית הרנה בבשרך
= 3355 = 358

מי = 50 = אדמה
= כל = היה יהיה = שלשה האבות
= 1049 = 50 = טמא
= קמץ קבוץ = 2048 = 50
= ביובל = לב חי = השוכן בהוה
= במח = חשן שמן
= המגשימים ספר מלכים
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

מים = 650 = כלם = נ + ם = כל שש
= דם אמה = אמה עץ החיים
= 1649 = 650 = תהלים עץ החיים
= 2648 = יובל בם = אם ילדה
= חיים יחד = חיים אתכם
= 1649 = 650 = חכם כתר ישעיהו

ש = 300 = מכל דור = ויחיו כל דור
= בני רחל = כל תהום רחל
= 1299 =  300 = לפענח הבנה
= ויהי בי אור כל
= ויהי אור כל תהום
= ויהי תקון כל תהום
= 2298 = 300
= ויהי כל תהום שקוף
= פתחה ציון = בצבור
= יצר = ציר = מניר = כפר
= ויהיו הרנה = אדמה מההר

שמים = 950 = נץ = כל שם
= ספר האדם = ספר דרות
= שם אדמה = כל עולם צדק

השמים = 955 = הנץ
= ספר הים = פרדס תורה
= כל העולם צדק

שמי השמים = 1300 = 301 = אש
= קרא = צורה = רוצה = היודע דבר
= ראה הנולד

שמי השמים = 1305 = 306
= אשה = האש = אש בבשרך
= כפור = רצוי = יוצר = מוסר
= שמי שמים בבשרך = 2304 = 306
= העלץ מכל דור = הקרן מכל דור

אשר = 501 = ראש = אדמתנו
= את דמנו = את המלכה
= אדם קדמון שלשה אבות
= 2499 = 501 =
= שמות אדם בארץ שלשה אבות
= 3498 = 501
= מקום אדם בארץ שלשה אבות
= שמי שמים הנני פה 
= שמי שמים אנחנו פה
= שומע פה

מעל = 140 = הקהל = קהלה
= פני = מדמנו = ויחיו על
= צהלה אם ובת = 1139 = 140

הללויה = 86 = אלהימ = כולל = כלול
= מלא באהבה = הללו באהבה
= אדמה לו = הכסא = גמל אהבה
= חכמה אהבה = יחוד שלשה אבות אהבה
= עלץ לב שש אמהות = 2084 = 86
= קרן לב שש אמהות
= העתיק הקדוש לב שש אמהות

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!