Monday, August 10, 2015

ב"ה

לעשות עליה

אחי ואחיותי היקרים מכל, אנחנו לא כאן, בארץ ישראל, כדי להקים מדינה.

יש סיבה אחת ויחידה לעלות לארץ ישראל - והיא להקבר כליל וסופית באדמת הקודש ולהתאחד עם אבותינו ואמהותינו ולהאסף אליהם. זה הפרוש הנכון והיחיד של הבטוי "להיות בארץ".
אשרי המכירים בטובה זאת ומקבלים את חלקם בתודה עוד כשהם חיים.

לעשות = 806 = ציון
= שמי השמים עד דור ודור
= 1805 = 806 = עפר אדם קדמון
= שמי אדם קדמון
= עפר אדם שמתו בארץ = 2804 = 806
= עפר מקום אדם בארץ
= שמי אדם שמתו בארץ
= עפר אדם מקום בארץ

עליה = 115 = עמה = אנחנו = חזק
= הנני = סוד לב אחד = נהיה לב אחד
= ארץ אהבה = 1114 = 115

להיות = 451 = להודות = את אדמה
= אתה מה = אתה לב אחד
= את כל = אמתי = המות

בארץ = 1103 = 104 = לעד = מנוח

ישן בעפר = 1362 = 363
= חג בעפר = הפשוטים בעפר
= אתה על אדמתנו את על אדמתנו בעפר
= 2361 = אני שב = המשיח

עפר = 350 = שמי = אדמה מכל דור

שמי שמים = עפר עפרם
=1300 = אש = מים מים
= קרא = הצור = ארצי

הביטול הוא לטבול במי התהום של אדמת הקודש ולהשרף כליל בקדושת התורה.
מהבנה זאת מתחילה כל הבנת האמת.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!