Sunday, August 09, 2015

ב"ה

אני, אנכי

בע"ה אציע כמה חילופים למילים 'אני' ו'אנכי' כדי לשנות את הבנתנו במשמעויות המילים. כאשר אנו רואים את עמקי המילים 'אני' ו'אנכי' באור החילופים, אנו גם חווים את ה"אני" או "אנכי" אחרת.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אני = 61 = הנאה = נוה = נבט
= כל חג = לבטח בי = לב טוב בי
= מזדהה = ומודה = ילד טוב
= אנו כל בית ישראל = והאדמה
= כל הפשוטים = 1060
= 61 = כל השופטים
= כל התורה הפשט
= פשטה כל התורה
= עשיה המגשימים כל התורה
= 2059 = 61


המילה אנכי היא אני + כ. הבה נראה, אפוא, כמה חילופים לאות כ' לפני שנראה חילופים למילה 'אנכי'. כך תמיד נוכל להוסיף את החילופים של האות כ' לחילופים של המילה 'אני' כדי לקבל את גימטרית המילה אנכי.

כ = 20 = יו"ד = הודה = היה = חזה
= חוגג = חגגו = חיב = הוא הבא
= האב בטא = עלץ חוה = 1019 = 20
= קרן חוה = על שם חוה
= בעל שם טוב = ארץ שם טוב
= בעל שם זהה = תורת אהבה
= כל ספר התורה אחד = זאת תורה
= אבות האדם

אנכי = 81 = פ"א = ימלא
= מלאי = מלוה =  מולה
= לאמי = היינו = 1080 = 81
= כסא = אני חוגג = אני חיב
= עתים = קרקע האדם
= כל השופטים חגגו = כל הפשוטים חגגו
= חזה כל השופטים = חזה כל הפשוטים
= העבד = עבדה = לב הילד = לב ילדה
= לשון ילד = ליצר עולם בלבי
= לשון יו"ד ה"א ו"ו ה"א
= יו"ד ה"א ו"ו ה"א הלב
= יו"ד ה"א ו"ו ה"א לבה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!