Wednesday, February 15, 2017

ב"ה

המשיח מתגלה לכל אוהבי שלום בחג פורים השנה

עלינו להבין כי התגלות המשיח אינה כמתואר בפיהם של הרבנים.

המשיח הוא אשנב בזמן בו רק אוהבי שלום יכולים להכנס. שם כל אוהבי השלום חיים בשלום. הוא המשגב לאוהבי השלום. הוא המקום בו אוהבי שלום נחים בשלווה ובשקט ובנחת רוח ואין שום רודף יכול לגשת עליהם. המשיח הוא ההוה התמידי. בנקודת הכניסה הוא נראה כאשנב קטן, כאישון העין. אולם, העובר את השער הקטן ימצא כי הוא נכנס למרחבים  שאין לתאר אותם בהם נופים יפים עד מאד.

משיח = 353 = השמחה

המשיח = 363 = נגיש = משה חי
= משגב בהוה = אשנבי = שיא אליהו
= שיא ישעיהו בן אמוץ = 2361 = 363
= משגב העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= אני שב = אישון משה = 1362
= 363 = אישון משגב

המשיח מתגלה לכל אוהבי שלום בחג פורים השנה
= 3150 = 153 = נס גדול = כל ימי גיל
= סוד חנכה = בצלאל = כל אשנב בזמן
= 1152 = 153 = כל אשנב במקראות

התגלות המשיח = 1207 = 208 = יצחק
= הגר = הבאר = בראה = עולם אשר = ראשון
= עלץ אור = קרן אור = אור העתיק הקדוש

שלום = 936 = מפורים = חוגג כפורים
= חזה כפורים = חזה התורה מכל דור
= חוגג התורה מכל דור = החי בראשית

אוהב שלום = 950 = שמים = כל שם
= ספר האדם = כל עולם צדק = שלמה המלך

אוהבי שלום = 960 = נשים = שנים
= הנה עולם צדק = עולם צדק עולם גשמי
= עולם צדק עולם שמחה
= הנה כנסת ישראל האבירים
= קבל האבירים

כל אוהבי שלום = 1010 = 11 = וה = חג
= א"י = גם גרי צדק = צדק עליון
= העתיקה הקדושה = שי"ן = מכל דור קדום
= אהרן בארץ = והכל שריר ובריר וקים לעד
= 2009 = 11
= והכל שריר ובריר וקים בארץ
= 3008 = 11
= אני שריר ובריר וקים בארץ

כל אוהבי השלום = 1015 = זוג = הוה
= החג = י"ו = היא

המשיח הוא ההוה התמידי והנצחי בו רק אוהבי השלום יכולים להכנס. זאת ארץ ישראל. המשיח הוא המשגב לנרדפים.

לנרדפים = 974 = דעץ = עדן צדקו
= דוד אוהבי שלום = אוהב אוהבי שלום
= לבו שלום = פרדס בחיים = שם בחסד
= עד שם = מתגלם שם
= עולם צדק מתגלם = 1973 = 974
= בשם כנסת ישראל

לכל אוהבי שלום = 1040 = 41 = אלי
= שלום בארץ = שלום לעד
= מקץ = ספר מלכים = עלץ אבותיכם
= 2039 = 41

חג לכל אוהבי שלום = 1051 = 52 = בכל
= אליהו = ישעיהו בן אמוץ = 2050 = 52
= כלב = לב חוגג = חזה השוכן = השוכן חוגג

הנה אליהו בא!

הנה אליהו בא = 115 = עליה = אנחנו
= חג בארץ = 1114 = 115 = חזק
= על יד העתיק הקדוש

ולמוכנים לקבל אותו כבר היום

קבל את אליהו היום = 1206 = 207 = אור
= הויה בלבי עלץ וצהלה

קבלו את אליהו היום = 1212= 213 = גרי
= בראי = חג אשתך = א"י אשתך
= תקן העתיק הקדוש כל אוהבי שלום
= 3210 = 213

חג הישועה = 407 = אות = גרי צדק
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!