Saturday, February 18, 2017

ב"ה

מהו כאב?

כאב הוא הנאה יתרה. כאשר זיו החכמה יורד עלינו וגופנו אינו מוכן לקבל הנאה ברמה ההיא, אנו מרגישים את ההרגשה העזה ככאב. מה עלינו לעשות? להתבטל בשמחה! כך אנחנו הופכים את ההתלבטות להתבטלות. להיות בטול הוא להיות לטוב [= יהיה טוב = כי טוב] להיות בטול הוא לקבל את הכל כי טוב, לטובה.

נראה את פנימיות המילה כאב אם נבין אותה כצירוף של שתי אותיות.
כ + ג (כי א+ב = ג).

כ = 20 = חזה = חוגג = בעל שום טוב
= 1019 = 20 =  המגלה שלום = עלץ הוגה

ג = 3 = אב = בא = בעלץ = 1002 = 3
= בתם = קרן אתם = 2001 = 3 = אתם קרן
= העתיק הקדוש אתם = את אם

החילוף האחרון מסביר מדוע מקובלים סובלים. איך גבר יכול להיות אם? רק המקובלים ברמות של נביאים מבינים ענין זה. אם מקובל מנסה להבין ענין שרק נשים יכולות להבין ברחמיהן על ידי המח שלו בלבד, הוא סובל.

כאב = 23 = החי = זיו = חוגג בא
= המגלה שלום בעלץ = 2021 = 21
= בעל שם טוב בא = 1022 = 23

כואב = 29 = הויה בא = הויה אב = חגיגה
= בדיחה

הקבלה נלמדת נכונה אך ורק בצהלה.

הקבלה = 142 = הוא* צהלה = צהלה בי

*בתורה המילה היא גם כתובה הוא.

מה עלינו לעשות אם הורדנו יותר מדי זיו והגוף סובל?

אנחנו חייבים ללמוד כצדיקים אמתיים.

צדיק = 204 = דר = רד = צו חק = צחוק

הצדיק האמתי הוא הצוחק. אנחנו צריכים להוריד את צחוק הויה אל הבריאה.

הגוף = 814 = צדיקים = צוחקים = האדם צוחק
= צוחק עמך = עמך צו חק

אנחנו צריכים להיות רחמניים אמתיים.

רחמ = חמר = רמ"ח = מחר = הגמר
= במראה = מצחיק

אנחנו צריכים ללמוד לצחוק. אנחנו צריכים לראות כי הויה מצחיק אותנו בתורתו - תורת משה.

משה = 345 = הספר = גופי מדבר = קול צדיק
= קול הצוחק

אנחנו צריכים ללמוד להבין את הבדיחות של ה'. המבקש להיות ביחידה חייב לראות ולהיות בדיחה.

הנה הנס שכל סובל מבקש.

בכל מקום בחלופים הבאים בו כתוב אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

נס = 110 = העלה = כל עולם שמחה
= 1109 = 110

בברכות לרפואה שלמה!

רפואה שלמה = 667 = שלום עליכם
= 1666 = 667 = עלץ כל יום = קרן כל התורה
= קרן כל דורות
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!