Thursday, February 02, 2017

ב"ה

פסגת ההר

שבת קדש = 1106 = 107 = הארץ
=  יוצא = מסבה*

*מְסִבָּה  

כל הארץ = 1156 = 157 = נקבה
 = קנז = כל שבת קדש = מבין דת = ירושלים

כל הארץ מסבה = 1263 = 264 = סדר

פסח = 148 = פסגה = נצח

פסגת = 543 = בישראל

ערכנו סדר = 610 = האדם = עמך
 = סדר המקרא = הרתה

ערכנו כל סדר = 660 = סתר = ימים
=  סדר כל המקרא

ארץ ישראל מסבה לנצח = 1927
 = 928 = שם יחוד = חיי עולם צדק
= עשית פסח

מסבת שבת = 1204 = 205

מסבת שבת וחג = 1221 = 222
 = הבירה = ספר דברי הימים

מסבת שבת וחג לנצח = 1399 = 400
 = נשמה = כל שכל = כל עפר = כל ספרי

שבת בארץ =1805 = 806
 = לעשות = לערוך = ציון
שבת בארץ ישראל = 2346 = 348 = שמח
 = חמש = ציון ישראל = 1347 = 348

חג בארץ = 1114 = 115 = חג לעד
= עליה = חזק =  אנחנו = עמה = הנני
= בארץ העתיקה הקדושה = 2113
= 115

שבת וחג = 719 = הדין = אביון = השחרור
 = עולם אחד = עולם אהבה

שבת וחג בארץ = 1822 = 823 = אותיות
 = אבירים = גוף דוד = שמע אותו

לעשות שבת וחג בארץ = 2628 = 630 = ל"ם
= שלש = בחיים = ציון שבת וחג בארץ

לעשות שבת וחג בארץ ישראל = 3169 = 172
= קבע = עקב = כנסת ישראל המלכה = 1171
= 172 = ציון שבת וחג בארץ ישראל
= לעשות שבת וחג בארץ ישראל

שלום = 936 = שם אלה = אהל עולם צדק
= שמי השמים לעשות שבת וחג בארץ
= 3933 = 936 = זכרון בעל שם
=1935  = 936 = ארץ עולם ברכה עולם צדק
= 2934 = 936

שבת שלום כל יום = 2304 = 306 = אשה
= שמי השמים = 1305 = 306 = יוצר
= מוסר = כפור = כל התורה שלום שבת

שבת וחג בארץ ישראל = 2363 = 365
 = שוא נח

הנה, הגענו אל פסגת ההר.

פסגת ההר = 753 = נגן = כל גןJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!