Wednesday, February 01, 2017

ב"ה


שבתון = עולם שבת

שבתון = 1408 = 409 = אבות = תבוא
= אחת = אהבת העתיק הקדוש

שבת שבתון = 2110 = 112 = בעלי = יציב
= הנה אליהו = אליהו עולם שמחה = 1111
= 112 = אליהו עולם גשמי
= אליהו להיות אתך עולם
= להיות עלום אתך אליהו

יובל = 48 = בלוי = הוה לב = השוכן הוה
= זוג לב = 1047 = 48 = הויה יחד
= הקדושים יחד = המשלמים יחד

יובל שבתון = 1456 = 457 = כל אות
= כל אתו = נאות

יובל שבת = 750 = פעם = מין = עם ועד
= כלן = על כלם = כל יודעים
= כל האדם הוה עד = כל עמך הוה עד
= הוה עד ימים

שבת ביובל = 752 = כל שבת = הזמן
= המקראות = מבין = ימים בהוה עד
= חי עד ימים

יובל שבת שבתון = 2158 = 160 = נקוד
= נקי = ארץ נח = 1159 = 160 = עלס
= סלע = לגלגל את הנשמות ברחמים

יובל השבתון = 1461 = 462 = אמהותי
= את אני = את כל חג = כל חג ישעיהו

אמהותיכם = 1082 = 83 = כתר יובל השבתון
= 2081 = אנכי אתם = חנכה
= יגמל = הגעה = חג כנסת ישראל
= כנסת ישראל העתיקה הקדושה

אבותיכם = 1039 = 40 = מ 
= כתר אבותי = כתר אחדות
= לי = ולד = גואל = גו אל = קבוץ אל
= חיים בעולם שבת = 2038 = 40

מה = 45 = מאד = החיים בעולם שבת
= 2043 = 45

אבותינו = 475 = עתה = העת
= היה הוה יהיה עולם שבת
= 1474 = 475 = דעת העתיק הקדוש
= את עד = בחסד ישעיהו = ישעיהו מתגלם

יובל שבת השבתון = 2163 = 165 = נקיה
= העלס = עולם שמחה עלה = 1164
= 165 = עולם גשמי עלה

יובל תמיד = 502 = בשר

בראשית = 913 = שם אחד
= תמיד יובל אתי = בלוי אתי תמיד

תמיד יובל אתך = 1403 = 404
= דת = קדש = בלוי תמיד אתך
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!