Tuesday, February 07, 2017

ב"ה

עץ הדעת טוב רע
- הברכות מחוה אמנו לכל דורותינו
- אור שבעת הימים

עץ =970 = עתך = עת נולדתי
= נולדתי יהי אור ויהי אור
= יהי אור ויהי אורך
= סוד פרי האדם
= סוד פרי עמך = יסוד עיר עמך
= עיר הכהנים = עיר רעיתי
= יער רעיתי = נהיה תולדת בלב הויה
= משלם

הדעת =479 = טעת = גומלת = גולמת
= עת קבוץ = 1478 = 479 = יחוד אמתי
= להיות יחדו = תקות חסדך =אבותי וילדי
= אחדותו ילדי = אחדות עולם שמחה
= אבותי עולם גשמי
= עולם אחדות היבול מכל דור 
= עולם אבותי היבול מכל דור

טוב ורע = 293 = אנכי רואה
= אנכי האור = תקון הטבע = 1292
= 293 = אנכי עם ישראל
= כסא עם ישראל = כסא כל כתר ישראל

הדעת טוב רע = 772 = שבעת
= אבותי אנכי וילדי האור
= אבותי אנכי וילדי התקון = 1771
= 772 = אבותי אנכי וילדי עם ישראל
= קדוש קדוש קדוש ישראל
= קדש הקדשים יבול מכל דור
= קדש הקדשים יובל מכל דור

יבול מעשי = 468 = בנותי = נחתי
= שומע אליהו = נח קדוש
= קדוש כל השמות בספר בראשית
= 2466 = 468
= קדוש כל המקום בספר בראשית
= כל המקום בספר בראשית שמי השמים בארץ
= 4464 = 468
= הנשמות בספר בראשית שמי השמים לעד
= 3465 = 468

יבול מעשה אבותי = 887 = יובל מעשי אבותי
= כל אלוף = חוזרים להויה

יבול מעשי צאצאי = 660 = סתר = ימים
= יובל ברית

יבול מעשה צאצאיה = 665 = הסתר = הימים

= אור = 207 = סוד עלץ וצהלה = 1206
= 207 = נהיה עלץ וצהלה = אדבר
= דבר העתיק הקדוש = ראה עתיק הקדוש
= ראה קרן = תקון = שוקף = כל עפר ציון
= על הארץ = מולידי הארץ

אור שבעת הימים = 1644 = 645
= בלב אם = העתיק הקדוש ברא אמת
= השמש = עץ החיים מקץ = 2643
= 645 = עיני שרה = פני שרה
= ישראל בארץ = בארץ ישראל
= להעלות לעד

והקרן קימת = 1561 = 562 = בניך
= אני אשר = אשר כל חג

ישראל = 541 = אמך = להעלות = חג לך
= כנסת העתיקה הקדושה = 1540 = 541Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!